ข้อมูลกิจกรรม photo portrait

photo portrait

ที่ปรึกษา:ปรัชญา ยาตาแสง   สุธากรณ์ ชาติเสนา      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13387 เด็กชายธนบดี ละครศรี มัธยม2/4                                        
2 13393 เด็กชายภาณุวัชร วรรณวงค์ มัธยม2/4                                        
3 13397 เด็กชายศรัณย์ภัทร ทองมาก มัธยม2/4                                        
4 13448 เด็กชายนพพร อนุพันธุ์ มัธยม2/6                                        
5 13484 เด็กหญิงทิพวรรณ ผาทอง มัธยม2/3                                        
6 13495 เด็กหญิงรวีวรรณ โชคบัณฑิต มัธยม2/3                                        
7 12614 นางสาวเสาวลักษณ์ จารีย์ มัธยม5/2                                        
8 12400 นางสาวกัลยารัตน์ กองสะดี มัธยม5/4                                        
9 12434 นางสาวฐิติวรดา บุรัสมี มัธยม5/4                                        
10 12487 นางสาวบุญญากร ชัยจูมพล มัธยม5/4                                        
11 12570 นางสาวศศิธร ประจันนวล มัธยม5/4                                        
12 12598 นางสาวสุธาดา สีหาวัตร มัธยม5/4                                        
13 12607 นางสาวสุภัสสรา เพ็งคำลุน มัธยม5/4                                        
14 12782 นายปิติภัทร ประจันนวล มัธยม4/1                                        
15 12725 นางสาวณัฎฐณิชา มั่นคงหิรัญย์ มัธยม4/1                                        
16 12807 นางสาวฟ้าประทาน พรแสน มัธยม4/1                                        
17 12812 เด็กหญิงภัทรวรรณ โชคบัณฑิต มัธยม4/1                                        
18 12869 นางสาวสุดารัตน์ ประหยัดทรัยพ์ มัธยม4/1                                        
19 12878 นางสาวสุภาวี แก้วแก่น มัธยม4/1                                        
20 12890 นางสาวอภิญญา บุญเทพ มัธยม4/1                                        
21 12896 นางสาวอรทัย ทองภูธรณ์ มัธยม4/1                                        
22 12903 นางสาวอริศรา พงษ์สระพัง มัธยม4/1                                        
23 12910 นางสาวอินทุอร เสนาฤทธิ์ มัธยม4/1                                        
24 13523 เด็กหญิงณิชา อิศรางกูร ณ อยุธยา มัธยม4/1                                        
25 13822 นางสาวเกวลิน เจริญจิตร มัธยม4/1