ข้อมูลกิจกรรม photo portrait

photo portrait

ที่ปรึกษา:ปรัชญา ยาตาแสง   สุธากรณ์ ชาติเสนา      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13387 เด็กชายธนบดี ละครศรี มัธยม3/4                                        
2 13393 เด็กชายภาณุวัชร วรรณวงค์ มัธยม3/4                                        
3 13397 เด็กชายศรัณย์ภัทร ทองมาก มัธยม3/4                                        
4 13448 เด็กชายนพพร อนุพันธุ์ มัธยม3/6                                        
5 13484 เด็กหญิงทิพวรรณ ผาทอง มัธยม3/3                                        
6 12614 นางสาวเสาวลักษณ์ จารีย์ มัธยม6/2                                        
7 12400 นางสาวกัลยารัตน์ กองสะดี มัธยม6/4                                        
8 12434 นางสาวฐิติวรดา บุรัสมี มัธยม6/4                                        
9 12487 นางสาวบุญญากร ชัยจูมพล มัธยม6/4                                        
10 12570 นางสาวศศิธร ประจันนวล มัธยม6/4                                        
11 12598 นางสาวสุธาดา สีหาวัตร มัธยม6/4                                        
12 12607 นางสาวสุภัสสรา เพ็งคำลุน มัธยม6/4                                        
13 12782 นายปิติภัทร ประจันนวล มัธยม5/1                                        
14 12725 นางสาวณัฎฐณิชา มั่นคงหิรัญย์ มัธยม5/1                                        
15 12807 นางสาวฟ้าประทาน พรแสน มัธยม5/1                                        
16 12812 เด็กหญิงภัทรวรรณ โชคบัณฑิต มัธยม5/1                                        
17 12869 นางสาวสุดารัตน์ ประหยัดทรัยพ์ มัธยม5/1                                        
18 12878 นางสาวสุภาวี แก้วแก่น มัธยม5/1                                        
19 12890 นางสาวอภิญญา บุญเทพ มัธยม5/1                                        
20 12896 นางสาวอรทัย ทองภูธรณ์ มัธยม5/1                                        
21 12903 นางสาวอริศรา พงษ์สระพัง มัธยม5/1                                        
22 12910 นางสาวอินทุอร เสนาฤทธิ์ มัธยม5/1                                        
23 13523 เด็กหญิงณิชา อิศรางกูร ณ อยุธยา มัธยม5/1                                        
24 13822 นางสาวเกวลิน เจริญจิตร มัธยม5/1