ข้อมูลกิจกรรม ลูกเสือวิสามัญ

ลูกเสือวิสามัญ

ที่ปรึกษา:ธีธัช กิติคุณ         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12299 นายสุรสีห์ จันทร์เสน มัธยม6/1                                        
2 12671 นายชัยวัฒน์ ทวีลาภ มัธยม6/1                                        
3 12151 นางสาวธัญภรณ์ ดีแซง มัธยม6/1                                        
4 12158 นายธีรภัทร สิงห์สถิตย์ มัธยม6/2                                        
5 12314 นายอภิรัตน์ ประจำเมือง มัธยม6/2                                        
6 12150 นางสาวธัญญลักษณ์ ธรรมวงษ์ มัธยม6/2                                        
7 12154 นางสาวธิติญา อรรถเสนา มัธยม6/2                                        
8 12161 นางสาวนพรัตน์ ภิญโญวัย มัธยม6/2                                        
9 12387 นายปฐมพงษ์ ดีแป้น มัธยม6/3                                        
10 12162 นางสาวนภาลัย อุทัยเรือง มัธยม6/3                                        
11 12194 นางสาวเปรมฤดี ชำนาญ มัธยม6/3                                        
12 12266 นางสาวศิริทร ธงศรี มัธยม6/3                                        
13 13278 นางสาวพัชรี จันดา มัธยม6/3