ข้อมูลกิจกรรม English online

English online

ที่ปรึกษา:ศริตยา ชนะภู         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13339 เด็กหญิงนฤมล วรรณ์สุข มัธยม3/2                                        
2 13340 เด็กหญิงปาลิตา ชาลีรักษ์ มัธยม3/2                                        
3 13343 เด็กหญิงวรรณลดา นามราชา มัธยม3/2                                        
4 13345 เด็กหญิงศุภธิดา บุญหรรษา มัธยม3/3                                        
5 13346 เด็กหญิงสโรชา สิทธิโคตร มัธยม3/2                                        
6 13460 เด็กหญิงณัฐชญาพร แผ่นผา มัธยม3/7                                        
7 13480 เด็กหญิงกฤติมา กงจักรแก้ว มัธยม3/7                                        
8 13485 เด็กหญิงนฤภา ศรีจันทร์ มัธยม3/7                                        
9 13487 เด็กหญิงปาริฉัตร พงษ์สระพัง มัธยม3/7                                        
10 13488 เด็กหญิงพลอยไพลิน ทะนงค์ มัธยม3/7                                        
11 13493 เด็กหญิงภัทรวดี คิดถูก มัธยม3/7                                        
12 13497 เด็กหญิงอรปรียา ประชามอญ มัธยม3/7                                        
13 13498 เด็กหญิงอรปรียา อุดม มัธยม3/3                                        
14 13501 เด็กหญิงหยกผกา โชคบัณฑิต มัธยม3/3                                        
15 13503 เด็กหญิงอริศรา เอกแสง มัธยม3/7                                        
16 13664 เด็กหญิงสุวิชาดา สิทธิโคตร มัธยม2/3