ข้อมูลกิจกรรม การประดิษฐ์ของชำร่วย

การประดิษฐ์ของชำร่วย

ที่ปรึกษา:   นิศา รู้จัก      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13107 เด็กชายพีรณัย ตลอดไธสง มัธยม3/4                                        
2 13344 เด็กหญิงศิริพร ถานคร มัธยม3/2                                        
3 13417 เด็กชายเกรียงไกร พระศรีธร มัธยม3/5                                        
4 13435 เด็กหญิงธาราทิพย์ แฝดสุระ มัธยม3/3                                        
5 13436 เด็กหญิงธิดารัตน์ พบความดี มัธยม3/5                                        
6 13441 เด็กหญิงสุดารัตน์ ทวีชัย มัธยม3/5                                        
7 13443 เด็กหญิงอโรชา ประพงษ์ มัธยม3/5                                        
8 12436 นางสาวณัฐณิชา ประดิษฐ์แท่น มัธยม6/2                                        
9 12464 นางสาวธิษณามดี ชำนาญ มัธยม6/2                                        
10 12528 นางสาวไพลิน ผลทิพย์ มัธยม6/2                                        
11 12574 นางสาวศิริจรรยา เสือขำ มัธยม6/2                                        
12 12579 นางสาวศุภาพิชญ์ ชูศรีสิทธิ์ มัธยม6/2                                        
13 13805 เด็กหญิงจินดารัตน์ ภิญโญยิ่ง มัธยม2/7                                        
14 13814 เด็กหญิงนุชศรา สีหาบุตร มัธยม2/7                                        
15 13815 เด็กหญิงปวีณา แสนชาลี มัธยม2/7