ข้อมูลกิจกรรม การประดิษฐ์ของชำร่วย

การประดิษฐ์ของชำร่วย

ที่ปรึกษา:   นิศา รู้จัก      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13344 เด็กหญิงศิริพร ถานคร มัธยม2/2                                        
2 13417 เด็กชายเกรียงไกร พระศรีธร มัธยม2/5                                        
3 13431 เด็กหญิงกนกวรรณ ประจันนวล มัธยม2/5                                        
4 13432 เด็กหญิงขุณาภรณ์ ป้อมสุวรรณ มัธยม2/5                                        
5 13435 เด็กหญิงธาราทิพย์ แฝดสุระ มัธยม2/3                                        
6 13436 เด็กหญิงธิดารัตน์ พบความดี มัธยม2/5                                        
7 13438 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ พงษ์เพชร มัธยม2/5                                        
8 13440 เด็กหญิงสโรชา ช่างหล่อ มัธยม2/5                                        
9 13441 เด็กหญิงสุดารัตน์ ทวีชัย มัธยม2/5                                        
10 13443 เด็กหญิงอโรชา ประพงษ์ มัธยม2/5                                        
11 12436 นางสาวณัฐณิชา ประดิษฐ์แท่น มัธยม5/2                                        
12 12464 นางสาวธิษณามดี ชำนาญ มัธยม5/2                                        
13 12528 นางสาวไพลิน ผลทิพย์ มัธยม5/2                                        
14 12574 นางสาวศิริจรรยา เสือขำ มัธยม5/2                                        
15 12579 นางสาวศุภาพิชญ์ ชูศรีสิทธิ์ มัธยม5/2                                        
16 13805 เด็กหญิงจินดารัตน์ ภิญโญยิ่ง มัธยม1/7                                        
17 13812 เด็กหญิงนิษารัตน์ ขนาดกลาง มัธยม1/7                                        
18 13814 เด็กหญิงนุชศรา สีหาบุตร มัธยม1/7                                        
19 13815 เด็กหญิงปวีณา แสนชาลี มัธยม1/7