ข้อมูลกิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร62

นักศึกษาวิชาทหาร62

ที่ปรึกษา:ประพันธ์ วิชาเกวียน   ธานี ปิยะวรากร   สรศักดิ์ เดชโนนสังข์   เสาวรส ชัยราช
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12215 นายนนทกร ป้อมสุวรรณ มัธยม6/3                                        
2 12224 นายภานุวัฒน์ ไฟจัตุรัส มัธยม6/4                                        
3 12626 นายอภิชาติ ประจันนวล มัธยม6/2                                        
4 12411 นางสาวจิราวรรณ จันทร์ที มัธยม6/1                                        
5 12546 นางสาวเมฐิษา เขียงกุดเลาะ มัธยม6/1                                        
6 12405 นายคมสันต์ ระวิพันธ์ มัธยม6/2                                        
7 12646 นายอิทธิเทพ พงษ์สระพัง มัธยม6/2                                        
8 12428 นางสาวชิดชนก จำปา มัธยม6/1                                        
9 12468 นายธีรภัทร ศรีวงราช มัธยม6/3                                        
10 12505 นายพงษ์ศักดิ์ มาศิลป์ มัธยม6/3                                        
11 12523 นายพิทยา บุญกองชาติ มัธยม6/3                                        
12 12573 นายศักดิ์ดินันท์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ มัธยม6/3                                        
13 12425 นายชาคริต กฤษณา มัธยม6/5                                        
14 12677 นางสาวกฤตยา ชำนาญ มัธยม5/1                                        
15 12907 นางสาวอัจฉราภรณ์ นาคคำ มัธยม5/3                                        
16 12684 นางสาวกุลนันท์ อนันเต่า มัธยม5/4