ข้อมูลกิจกรรม DIY

DIY

ที่ปรึกษา:อำภร วิชาเกวียน   เพียงนภา กิติ      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13308 เด็กหญิงจันทกานต์ จรัสสี มัธยม2/3                                        
2 13310 เด็กหญิงจีรดา ภิญโญสุข มัธยม2/3                                        
3 13311 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ แตงศรี มัธยม2/3                                        
4 13312 เด็กหญิงชนันภรณ์ ศรีชนะ มัธยม2/7                                        
5 13313 เด็กหญิงชุติมา ทุมโคตร มัธยม2/7                                        
6 13315 เด็กหญิงนราพร พลชำนาญ มัธยม2/7                                        
7 13316 เด็กหญิงเนตรนภา สุขันธ์ มัธยม2/3                                        
8 13317 เด็กหญิงบุษกร แสนวัน มัธยม2/3                                        
9 13318 เด็กหญิงปณิตา เทือกอุด มัธยม2/1                                        
10 13320 เด็กหญิงปิยาพัชร แก้วคำ มัธยม2/3                                        
11 13564 เด็กชายเอกสิทธิ์ ต้นวังหิน มัธยม1/1                                        
12 13567 เด็กหญิงกวิสรา บุญมี มัธยม1/1                                        
13 13571 เด็กหญิงชลธิชา โชคบัณฑิต มัธยม1/1                                        
14 13573 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ภูมี มัธยม1/1                                        
15 13575 เด็กหญิงนริศรา ทองดี มัธยม1/1                                        
16 13577 เด็กหญิงปรียาภา มอญขาม มัธยม1/1                                        
17 13578 เด็กหญิงปลายฝน ผลเหลือ มัธยม1/1                                        
18 13587 เด็กหญิงอภิรดา ฤาชา มัธยม1/1                                        
19 13609 เด็กหญิงจรัสศรี โชคบัณฑิต มัธยม1/2                                        
20 13613 เด็กหญิงนฤมล ชำนาญ มัธยม1/2                                        
21 13618 เด็กหญิงพรรณชนิดา ทองดี มัธยม1/2                                        
22 13627 เด็กหญิงเอมพิกา โชคบัณฑิต มัธยม1/2                                        
23 13660 เด็กหญิงวิมลสิริ ชำนาญ มัธยม1/3                                        
24 13663 เด็กหญิงสุพัตรา ประหยัดทรัพย์ มัธยม1/3                                        
25 13690 เด็กหญิงจุฑามณี กระพันธ์เขียว มัธยม1/4                                        
26 13782 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุตรแสง มัธยม1/6