ข้อมูลกิจกรรม ภาษาพาเพลิน

ภาษาพาเพลิน

ที่ปรึกษา:ภรนรา เชื้อสีดา         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13561 เด็กชายสรณัฐ วงค์คำจันทร์ มัธยม1/1                                        
2 13579 เด็กหญิงปวีณ์นุช โชคบัณฑิต มัธยม1/1                                        
3 13605 เด็กหญิงวิภาวดี โชคบัณฑิต มัธยม1/2                                        
4 13615 เด็กหญิงปริยา กรกันต์ มัธยม1/2                                        
5 13665 เด็กหญิงอภิชญา ร่มรุกข์ มัธยม1/3                                        
6 13803 เด็กหญิงกรวีย์ พลดงนอก มัธยม1/7                                        
7 13811 เด็กหญิงนิตยา พรวนสูงเนิน มัธยม1/7