ข้อมูลกิจกรรม ภาษาพาเพลิน

ภาษาพาเพลิน

ที่ปรึกษา:ภรนรา เชื้อสีดา         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13561 เด็กชายสรณัฐ วงค์คำจันทร์ มัธยม2/1                                        
2 13579 เด็กหญิงปวีณ์นุช โชคบัณฑิต มัธยม2/1                                        
3 13605 เด็กหญิงวิภาวดี โชคบัณฑิต มัธยม2/2                                        
4 13615 เด็กหญิงปริยา กรกันต์ มัธยม2/2                                        
5 13665 เด็กหญิงอภิชญา ร่มรุกข์ มัธยม2/3                                        
6 13811 เด็กหญิงนิตยา พรวนสูงเนิน มัธยม2/7