ข้อมูลกิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์

ที่ปรึกษา:วีระพงษ์ ศรีโยธี   ภาวดี วิจิตรจันทร์      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13329 เด็กชายวชิระ พงษ์สระพัง มัธยม3/2                                        
2 13330 เด็กชายวันเฉลิม เต็มสูงเนิน มัธยม3/3                                        
3 13331 เด็กชายวัลลภ ชัยงาม มัธยม3/2                                        
4 13352 เด็กชายกฤษณะ คำจันทร์วงค์ มัธยม3/6                                        
5 13353 เด็กชายจักรพงศ์ บุญป้อง มัธยม3/6                                        
6 13356 เด็กชายตรีเทพ ชำนาญไพร มัธยม3/6                                        
7 13361 เด็กชายประกฤษฎิ์ อย่างสวย มัธยม3/6                                        
8 13364 เด็กชายรัฐภูมิ แก้ววิไล มัธยม3/6                                        
9 13365 เด็กชายวริทธิ์ โชคบัณฑิต มัธยม3/7                                        
10 13367 เด็กชายอนาวิล หงษาชุม มัธยม3/6                                        
11 13395 เด็กชายวรกิจ นนลือชา มัธยม3/4                                        
12 13446 เด็กชายชิษนุพงศ์ โชคบัณฑิต มัธยม3/6                                        
13 13454 เด็กชายรัฐภูมิ พลม่วง มัธยม3/6                                        
14 13467 เด็กชายภาณุวิชญ์ หาญกุดเลาะ มัธยม3/6                                        
15 13475 เด็กชายณัฐภัทร ภิรมย์ไกรภักดิ์ มัธยม3/3                                        
16 13476 เด็กชายพชร วุฒิธารากุล มัธยม3/6                                        
17 13477 เด็กชายพรหมวัสส์ พรหมรินทร์ มัธยม3/7                                        
18 13478 เด็กชายภควัต ศรีริทรัพย์ มัธยม3/3                                        
19 12418 นางสาวชญานิศ พลนิกร มัธยม6/2                                        
20 12431 นางสาวฐิติมา ถานคร มัธยม6/2                                        
21 12458 นางสาวธนัญญา วนาใส มัธยม6/9                                        
22 12585 นางสาวสาวิตรา กันภัย มัธยม6/2                                        
23 12597 นางสาวสุชาดา วงษ์ชาลี มัธยม6/2                                        
24 13525 นางสาวจีระชยา มะโนรัตน์ มัธยม6/2                                        
25 13526 นางสาวศิริธิดา สิงห์สถิตย์ มัธยม6/2                                        
26 13838 นางสาวสาวิตรี ณครพล มัธยม5/3                                        
27 13839 นางสาวพิยะดา มหาโพธิ์ มัธยม5/3                                        
28 12765 นายนฤปนาถ ชำนาญ มัธยม5/4                                        
29 12793 นายพัชรพล รัตนประทุม มัธยม5/4                                        
30 12908 นายอัศวิน พลซ้าย มัธยม5/4                                        
31 12751 นางสาวธนิศา ภิญโญภาพ มัธยม5/5                                        
32 12781 นางสาวปิณิดา วานเก่าน้อย มัธยม5/5                                        
33 12824 นางสาวรัญชิดา รื่นกลิ่น มัธยม5/5                                        
34 12862 นางสาวสิริรัตน์ ศรศักดา มัธยม5/5                                        
35 12891 นางสาวอภิญญา เมืองดู่ มัธยม5/5                                        
36 13556 เด็กชายพงศกร วิสุทธิพงษ์ มัธยม2/1                                        
37 13580 เด็กหญิงปานชมพู ประโยชน์มี มัธยม2/1                                        
38 13582 เด็กหญิงวชิรญาณ์ อ่องจำปา มัธยม2/1                                        
39 13584 เด็กหญิงวรัญญา โชคบัณฑิต มัธยม2/1                                        
40 13599 เด็กชายศิรศักดิ์ สังเกตุ มัธยม2/2                                        
41 13608 เด็กหญิงกุลนัท โนนศรีเมือง มัธยม2/2                                        
42 13634 เด็กชายชัยพร ศิริอุบล มัธยม2/3                                        
43 13658 เด็กหญิงปัณฑิตา มาโดล มัธยม2/3                                        
44 13669 เด็กชายชยากร ทองโม้ มัธยม2/4                                        
45 13717 เด็กชายวรวิทย์ วงค์พิทักษ์ มัธยม2/5                                        
46 13723 เด็กชายสุทธิพงศ์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ มัธยม2/5                                        
47 13725 เด็กชายอภินันท์ ไกยะสวน มัธยม2/5                                        
48 13750 เด็กชายธีรชัย ประจำเมือง มัธยม2/6                                        
49 13767 เด็กหญิงพิชชาอร อินประสพ มัธยม2/6                                        
50 13878 นางสาววัลภา ชำนาญพล มัธยม6/2                                        
51 13877 นายนลธวัช พงษ์สระพัง มัธยม6/2