ข้อมูลกิจกรรม ชุมนุมเปตอง

ชุมนุมเปตอง

ที่ปรึกษา:ณัฐพงศ์ สีนา         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13295 เด็กชายเดชดนัย ผิวผ่อง มัธยม2/1                                        
2 13362 เด็กชายรวิสุต แผ่นเงิน มัธยม2/1                                        
3 13369 เด็กหญิงกนกวรรณ ระเวงวรรณ มัธยม2/3                                        
4 13386 เด็กชายขจรวิทย์ โมฆรัตน์ มัธยม2/4                                        
5 13392 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เดชโมรา มัธยม2/4                                        
6 13396 เด็กชายวีรภัทร ผสมทรัพย์ มัธยม2/4                                        
7 13399 เด็กชายศุภมงคล มูลสาร มัธยม2/4                                        
8 13402 เด็กหญิงชนิดาภา หนึ่งชะนะ มัธยม2/4                                        
9 13407 เด็กหญิงมลรัตดา โจภูเขียว มัธยม2/4                                        
10 13412 เด็กหญิงอริศรา สมบูรณ์ มัธยม2/4                                        
11 12416 นายฉัตรชัย ประสมเพชร มัธยม5/5                                        
12 12415 นายเจษฎา ชำนาญ มัธยม5/4                                        
13 12426 นายชานนท์ เพชรล้ำ มัธยม5/4                                        
14 12460 นายธราธร โสภาเพชร มัธยม5/4                                        
15 12484 นายนิติธร ภิญโญภาพ มัธยม5/4                                        
16 12501 นายพงศธร นิลบรรพต มัธยม5/4                                        
17 12517 นายพัชรพล เกิดมงคล มัธยม5/4                                        
18 12555 นายวัชรพงษ์ แผ่นเงิน มัธยม5/4                                        
19 12586 นายสิทธินันท์ ศรีเชียงพิณ มัธยม5/4                                        
20 12601 นายสุทธิพงศ์ โสธิราช มัธยม5/4                                        
21 12507 นายพชร ตาสี มัธยม5/5                                        
22 13534 นายนครินทร์ ชำนาญ มัธยม5/5                                        
23 13705 เด็กชายฐิติพงศ์ ผลภิญโญ มัธยม1/5                                        
24 12450 นายทศพร ข่าขันมาลี มัธยม5/5