ข้อมูลกิจกรรม ชุมนุมเปตอง

ชุมนุมเปตอง

ที่ปรึกษา:ณัฐพงศ์ สีนา         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13295 เด็กชายเดชดนัย ผิวผ่อง มัธยม3/1                                        
2 13362 เด็กชายรวิสุต แผ่นเงิน มัธยม3/1                                        
3 13369 เด็กหญิงกนกวรรณ ระเวงวรรณ มัธยม3/3                                        
4 13396 เด็กชายวีรภัทร ผสมทรัพย์ มัธยม3/4                                        
5 13399 เด็กชายศุภมงคล มูลสาร มัธยม3/4                                        
6 13412 เด็กหญิงอริศรา สมบูรณ์ มัธยม3/4                                        
7 12416 นายฉัตรชัย ประสมเพชร มัธยม6/5                                        
8 12415 นายเจษฎา ชำนาญ มัธยม6/4                                        
9 12426 นายชานนท์ เพชรล้ำ มัธยม6/4                                        
10 12460 นายธราธร โสภาเพชร มัธยม6/4                                        
11 12484 นายนิติธร ภิญโญภาพ มัธยม6/4                                        
12 12501 นายพงศธร นิลบรรพต มัธยม6/4                                        
13 12517 นายพัชรพล เกิดมงคล มัธยม6/4                                        
14 12555 นายวัชรพงษ์ แผ่นเงิน มัธยม6/4                                        
15 12586 นายสิทธินันท์ ศรีเชียงพิณ มัธยม6/4                                        
16 12601 นายสุทธิพงศ์ โสธิราช มัธยม6/4                                        
17 12507 นายพชร ตาสี มัธยม6/5                                        
18 13534 นายนครินทร์ ชำนาญ มัธยม6/5                                        
19 13705 เด็กชายฐิติพงศ์ ผลภิญโญ มัธยม2/5                                        
20 12450 นายทศพร ข่าขันมาลี มัธยม6/5