ข้อมูลกิจกรรม หนังสั้นคุณธรรม

หนังสั้นคุณธรรม

ที่ปรึกษา:วีระยุทธ โพธิ์ศรี         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13549 เด็กชายณัฐวุฒิ มุ่งสมัคร มัธยม1/1                                        
2 13552 เด็กชายธนกร ฉิมจารย์ มัธยม1/1                                        
3 13635 เด็กชายทัศน์พล ผลสนอง มัธยม1/3                                        
4 13670 เด็กชายณฐกร เพชรมาก มัธยม1/4                                        
5 13671 เด็กชายทนงศักดิ์ โชติชัย มัธยม1/4                                        
6 13674 เด็กชายประกาสิทธิ์ ประโยชน์มี มัธยม1/4                                        
7 13686 เด็กชายศุภสิทธิ์ แผ่นผา มัธยม1/4                                        
8 13687 เด็กชายอนวรรษ ปวงสุก มัธยม1/4