ข้อมูลกิจกรรม Kid Bright

Kid Bright

ที่ปรึกษา:องค์อาจ บำรุงสุข         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12703 นางสาวจีรภา บุญป้อง มัธยม4/1                                        
2 12815 นางสาวภาวิณี การะพฤกษ์ มัธยม4/1                                        
3 12828 นางสาวรุศจิรา ชาสงวน มัธยม4/1                                        
4 13551 เด็กชายเตวิชญ์ ชำนาญ มัธยม1/1                                        
5 13555 เด็กชายปิติภัทร กิณเรศ มัธยม1/1                                        
6 13648 เด็กชายสุรศาสตร์ จันทะกัลยา มัธยม1/3