ข้อมูลกิจกรรม ดอดไม้หรรษา

ดอดไม้หรรษา

ที่ปรึกษา:กรวิกา โคตรโสภา   ปัทมวรรณ ปัตตะเน      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12690 นายจตุรพัฒน์ อ่องจำปา มัธยม5/3                                        
2 12756 นางสาวธิดาภรณ์ ชื่นอารมณ์ มัธยม5/3                                        
3 12832 นางสาววรรณภา สุริยะ มัธยม5/3                                        
4 13840 นางสาวบุษยมาส โชคบัณฑิต มัธยม5/3                                        
5 13862 นางสาวเมษิณี ราษีสุข มัธยม5/3                                        
6 12730 นางสาวณัทภรณ์ มิตรชอบ มัธยม5/4                                        
7 12723 นางสาวฑิติยา แสนคำ มัธยม5/3                                        
8 12800 นางสาวพิมพ์อร ผามณี มัธยม5/3                                        
9 12819 เด็กหญิงมินตรา ฤๅชา มัธยม5/5                                        
10 12840 นางสาววิชญาดา คำภูเขียว มัธยม5/5                                        
11 12845 นางสาวศรัณยา ปั้นจอม มัธยม5/5                                        
12 12870 นางสาวสุดารัตน์ มูลอัต มัธยม5/5                                        
13 12879 นางสาวสุภาวดี คำป้อง มัธยม5/5                                        
14 12883 นางสาวสศิมา นิตย์ประทุม มัธยม5/5                                        
15 12886 นางสาวหัทยา คำนาค มัธยม5/3                                        
16 12909 นางสาวอินทิรา ยมจันทร์ มัธยม5/3                                        
17 13852 นางสาวจิดาภา คำมา มัธยม5/5                                        
18 13853 นางสาวภรัชนันท์ พื้นดอนเค็ง มัธยม5/5                                        
19 13854 นางสาวภานุมาศ หมื่่นพัฒน์ มัธยม5/5                                        
20 13855 นางสาวสุภัสสร โลดแจ้ง มัธยม5/5                                        
21 13570 เด็กหญิงจิดาภา ดิลกลาภ มัธยม2/1