ข้อมูลกิจกรรม สภานักเรียน

สภานักเรียน

ที่ปรึกษา:ภูริทัตน์ มีเงิน   ณัฐชยา สำราญทิพย์      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12420 นางสาวชนากานต์ อติรัตนวงษ์ มัธยม6/1                                        
2 12444 นางสาวณัฐวลัยพร สุริยันต์ มัธยม6/1                                        
3 12482 นางสาวน้ำทิพย์ ภุมมาธรรม มัธยม6/1                                        
4 12490 นางสาวปรารถนา ประจำเมือง มัธยม6/1                                        
5 12497 นางสาวปารมิตรา ประชามอญ มัธยม6/1                                        
6 12544 นางสาวมินตรา แฝดสุระ มัธยม6/1                                        
7 12591 นางสาวสิริยากร โชคบัณฑิต มัธยม6/1                                        
8 12595 นางสาวสุจิตรา หลักชัย มัธยม6/1                                        
9 12603 นางสาวสุพรรณี ป้อมสุวรรณ มัธยม6/1                                        
10 13505 นางสาวเกศราพร กุดแสน มัธยม6/4                                        
11 13507 นางสาวณัฐริณีย์ ปัตพี มัธยม6/1                                        
12 12498 นางสาวปาริฉัตร พัฒนชัย มัธยม6/2                                        
13 12583 นางสาวสวรรญา ผานาค มัธยม6/2                                        
14 12633 นางสาวอรัญญา รัศมีเดือน มัธยม6/1                                        
15 12634 นางสาวอริสา ชาลีเขียว มัธยม6/2                                        
16 12645 นางสาวอารียา โสภัณ มัธยม6/2                                        
17 13528 นายอธิวัฒน์ แผ่นเงิน มัธยม6/5                                        
18 12531 นางสาวภัทร์นรินทร์ ข่าขันมาลี มัธยม6/3                                        
19 12532 นางสาวภัทรนันท์ กันศรี มัธยม6/3                                        
20 12594 นางสาวสุกันยา เสนหนองชาติ มัธยม6/3                                        
21 12441 นายณัฐพงษ์ ทนกา มัธยม6/5                                        
22 12483 นายน้ำพุ จุฑาเลิศ มัธยม6/5                                        
23 12412 นางสาวจีรนันท์ แต่งแดน มัธยม6/5                                        
24 12453 นางสาวทิพย์วรรณ์ แดงน้อย มัธยม6/4                                        
25 13541 นางสาวปลายฟ้า ชาญกว้าง มัธยม6/3