ข้อมูลกิจกรรม เรียนภาษาผ่านภาพยนตร์

เรียนภาษาผ่านภาพยนตร์

ที่ปรึกษา:ปวีร์ทิชา บ่วงนาวา         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12455 นายธนพล หมู่เพชร มัธยม5/1                                        
2 12389 นางสาวกชกร สุริยันต์ มัธยม5/1                                        
3 12410 นางสาวจิราพัชร ชำนาญพล มัธยม5/1                                        
4 12499 นางสาวปาลิวรรณ ประจันนวล มัธยม5/1                                        
5 12557 นางสาววาทินี สิทธิวงศ์ มัธยม5/1                                        
6 12547 นางสาวเมธิตา ชาลีรักษ์ มัธยม5/1                                        
7 12610 นางสาวสุรีรัตน์ รอบรู้ มัธยม5/1                                        
8 12639 นางสาวอัจฉราภรณ์ พลชำนาญ มัธยม5/1                                        
9 13279 นางสาวอทิติยา เนตรวิเชียร มัธยม5/1                                        
10 12433 นางสาวฐิติรัตน์ หงษ์คำกล้า มัธยม5/2                                        
11 12608 นางสาวสุภาวินี ประหยัดสิน มัธยม5/2                                        
12 12615 นางสาวหัทยา สกุลนี มัธยม5/2                                        
13 12849 นางสาวศุภจิรา ลิมี มัธยม4/5                                        
14 12857 นางสาวสาลินี เย็นสิริ มัธยม4/20                                        
15 13857 นางสาวจันทร์นภา ศรีจันทร์ มัธยม4/20                                        
16 13566 เด็กหญิงกฤษติยา บุรัศมี มัธยม1/1                                        
17 13586 เด็กหญิงสุรัตน์ธิดา เมืองราช มัธยม1/1                                        
18 13689 เด็กหญิงจินดาทิพย์ แสนพล มัธยม1/4                                        
19 13726 เด็กชายกัลปังหา บับภาศรี มัธยม1/5                                        
20 13747 เด็กชายคณาธิป โคตรศรี มัธยม1/6                                        
21 13819 เด็กหญิงอัญชลิตา พาโนนเขวา มัธยม1/7