ข้อมูลกิจกรรม เรียนภาษาผ่านภาพยนตร์

เรียนภาษาผ่านภาพยนตร์

ที่ปรึกษา:ปวีร์ทิชา บ่วงนาวา         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13199 เด็กหญิงบุญณิศา มุขขุนทด มัธยม3/6                                        
2 12455 นายธนพล หมู่เพชร มัธยม6/1                                        
3 12389 นางสาวกชกร สุริยันต์ มัธยม6/1                                        
4 12410 นางสาวจิราพัชร ชำนาญพล มัธยม6/1                                        
5 12499 นางสาวปาลิวรรณ ประจันนวล มัธยม6/1                                        
6 12557 นางสาววาทินี สิทธิวงศ์ มัธยม6/1                                        
7 12547 นางสาวเมธิตา ชาลีรักษ์ มัธยม6/1                                        
8 12610 นางสาวสุรีรัตน์ รอบรู้ มัธยม6/1                                        
9 12639 นางสาวอัจฉราภรณ์ พลชำนาญ มัธยม6/1                                        
10 13279 นางสาวอทิติยา เนตรวิเชียร มัธยม6/1                                        
11 12433 นางสาวฐิติรัตน์ หงษ์คำกล้า มัธยม6/2                                        
12 12608 นางสาวสุภาวินี ประหยัดสิน มัธยม6/2                                        
13 12615 นางสาวหัทยา สกุลนี มัธยม6/2                                        
14 12849 นางสาวศุภจิรา ลิมี มัธยม5/5                                        
15 12857 นางสาวสาลินี เย็นสิริ มัธยม5/20                                        
16 13566 เด็กหญิงกฤษติยา บุรัศมี มัธยม2/1                                        
17 13586 เด็กหญิงสุรัตน์ธิดา เมืองราช มัธยม2/1                                        
18 13726 เด็กชายกัลปังหา บับภาศรี มัธยม2/5                                        
19 13747 เด็กชายคณาธิป โคตรศรี มัธยม2/6                                        
20 13819 เด็กหญิงอัญชลิตา พาโนนเขวา มัธยม2/7