ข้อมูลกิจกรรม ลายมือ นั้นคือยศ

ลายมือ นั้นคือยศ

ที่ปรึกษา:วิภา พุทธา   สุวิรนันทร์ ป้อมสุวรรณ      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13569 เด็กหญิงขวัญชนก ประสมเพชร มัธยม1/1                                        
2 13626 เด็กหญิงสุภัสสรา อนันเต่า มัธยม1/2                                        
3 13732 เด็กหญิงธมลวรรณ ชำนาญ มัธยม1/5