ข้อมูลกิจกรรม คิดเลขเร็ว

คิดเลขเร็ว

ที่ปรึกษา:อนิสรา กองศรี         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13474 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ จันทคัต มัธยม3/7                                        
2 13491 เด็กหญิงพิมญาดา แก้วเกิด มัธยม3/7                                        
3 12913 นายเอกปวีณ์ ศักดา มัธยม5/1                                        
4 12697 นางสาวจิตรา ผาทอง มัธยม5/1                                        
5 12713 นางสาวชลธิชา ศรีบุญเรือง มัธยม5/1                                        
6 12831 เด็กหญิงวรรณพร ศรีพันดอน มัธยม5/1                                        
7 13823 นางสาวปวรรัตน์ ฉลูพันธ์ มัธยม5/1                                        
8 12762 นายนราวิชญ์ ชำนาญ มัธยม5/2                                        
9 12784 นายพงศธร ชำนาญ มัธยม5/2                                        
10 13824 นายรุ่งรดิศ บัวแดง มัธยม5/2                                        
11 12680 นางสาวกัญญาณี อนันเต่า มัธยม5/2                                        
12 12772 นางสาวบุษราวรรณ นาสูงเนิน มัธยม5/2                                        
13 12779 เด็กหญิงปัณฑิตา โชคบัณฑิต มัธยม5/2                                        
14 12796 นางสาวพิจิตรา กลอนโพธิ์ มัธยม5/2                                        
15 12855 นางสาวสริญา พรมวัง มัธยม5/2                                        
16 12860 นางสาวสิริยากร ทุมบุญมา มัธยม5/2                                        
17 12861 นางสาวสิริรัตน์ เทพจันทร์ มัธยม5/2                                        
18 12885 นางสาวเสาวลักษณ์ อนันเต่า มัธยม5/2                                        
19 12888 เด็กหญิงอนิศรา เดชกุมาร มัธยม5/2                                        
20 12902 นางสาวอรอุมา แจ่มกระจ่าง มัธยม5/2                                        
21 13833 นางสาวพรทิพย์ อ่อนแพง มัธยม5/2                                        
22 13834 นางสาวจิรพร ผิวดำ มัธยม5/2                                        
23 12914 นายเอกลักษณ์ นางวงค์ มัธยม5/3                                        
24 12733 นางสาวดุจดาว ภิญโญภาพ มัธยม5/3                                        
25 12846 นางสาวศิรินทรา คลังวงษ์ มัธยม5/3                                        
26 12737 นางสาวทัศวรรณ เผ่าฉนวน มัธยม5/4                                        
27 12818 นางสาวมธุกร บุญหรรษา มัธยม5/4                                        
28 12863 นางสาวสุกัญญา ศีลา มัธยม5/4