ข้อมูลกิจกรรม คิดเลขเร็ว

คิดเลขเร็ว

ที่ปรึกษา:อนิสรา กองศรี         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13474 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ จันทคัต มัธยม2/7                                        
2 13479 เด็กชายอภิรักษ์ แก้วโภคา มัธยม2/7                                        
3 13481 เด็กหญิงกฤติยาณี พงษ์สระพัง มัธยม2/3                                        
4 13491 เด็กหญิงพิมญาดา แก้วเกิด มัธยม2/7                                        
5 12913 นายเอกปวีณ์ ศักดา มัธยม4/1                                        
6 12697 นางสาวจิตรา ผาทอง มัธยม4/1                                        
7 12713 นางสาวชลธิชา ศรีบุญเรือง มัธยม4/1                                        
8 12831 เด็กหญิงวรรณพร ศรีพันดอน มัธยม4/1                                        
9 13823 นางสาวปวรรัตน์ ฉลูพันธ์ มัธยม4/1                                        
10 12762 นายนราวิชญ์ ชำนาญ มัธยม4/2                                        
11 12784 นายพงศธร ชำนาญ มัธยม4/2                                        
12 13824 นายรุ่งรดิศ บัวแดง มัธยม4/2                                        
13 12680 นางสาวกัญญาณี อนันเต่า มัธยม4/2                                        
14 12772 นางสาวบุษราวรรณ นาสูงเนิน มัธยม4/2                                        
15 12779 เด็กหญิงปัณฑิตา โชคบัณฑิต มัธยม4/2                                        
16 12796 นางสาวพิจิตรา กลอนโพธิ์ มัธยม4/2                                        
17 12855 นางสาวสริญา พรมวัง มัธยม4/2                                        
18 12860 นางสาวสิริยากร ทุมบุญมา มัธยม4/2                                        
19 12861 นางสาวสิริรัตน์ เทพจันทร์ มัธยม4/2                                        
20 12885 นางสาวเสาวลักษณ์ อนันเต่า มัธยม4/2                                        
21 12888 เด็กหญิงอนิศรา เดชกุมาร มัธยม4/2                                        
22 12902 นางสาวอรอุมา แจ่มกระจ่าง มัธยม4/2                                        
23 13833 นางสาวพรทิพย์ อ่อนแพง มัธยม4/2                                        
24 13834 นางสาวจิรพร ผิวดำ มัธยม4/2                                        
25 12914 นายเอกลักษณ์ นางวงค์ มัธยม4/3                                        
26 12733 นางสาวดุจดาว ภิญโญภาพ มัธยม4/3                                        
27 12846 นางสาวศิรินทรา คลังวงษ์ มัธยม4/3                                        
28 12737 นางสาวทัศวรรณ เผ่าฉนวน มัธยม4/4                                        
29 12818 นางสาวมธุกร บุญหรรษา มัธยม4/4                                        
30 12863 นางสาวสุกัญญา ศีลา มัธยม4/4