ข้อมูลกิจกรรม To be number one

To be number one

ที่ปรึกษา:วาทินี เรียกจำรัส         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13290 เด็กชายกิตติภูมิ คูณศรี มัธยม2/1                                        
2 13321 เด็กชายกฤษดา ลีเจ้ยวาระ มัธยม2/2                                        
3 13322 เด็กชายโกวิทย์ ภูศักดิ์ มัธยม2/2                                        
4 13323 เด็กชายชนกชนม์ นนนันท์ มัธยม2/2                                        
5 13327 เด็กชายพีรพัฒน์ ผานิล มัธยม2/2                                        
6 13332 เด็กชายศิวัฒน์ สิงห์ทองวงษ์ มัธยม2/2                                        
7 13333 เด็กชายสรนัฐ ประโยชน์มี มัธยม2/2                                        
8 13334 เด็กชายสวภัทร สิทธิโคตร มัธยม2/2                                        
9 13342 เด็กหญิงรัฐมล สอนศิลปพงษ์ มัธยม2/2                                        
10 13348 เด็กหญิงสุชาดา ช่างหล่อ มัธยม2/2                                        
11 13349 เด็กหญิงสุพัตรา ชื่นใจ มัธยม2/2                                        
12 13351 เด็กหญิงอุทุมพร ยงฤทธิ์ มัธยม2/2                                        
13 12777 นางสาวปราณปริยา สาริมา มัธยม4/1                                        
14 12837 นางสาววสุชล แก้วสาคร มัธยม4/1                                        
15 12868 นางสาวสุดารัตน์ ชำนาญ มัธยม4/1