ข้อมูลกิจกรรม อังกฤษพาเที่ยว

อังกฤษพาเที่ยว

ที่ปรึกษา:พัชรากร ธรรมวงษา         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13341 เด็กหญิงปิยะพร จันทร์ชัย มัธยม3/3                                        
2 12540 นายมณเฑียร ชำนาญพล มัธยม6/3                                        
3 12551 นางสาววรรณวิษา แช่มอุษา มัธยม6/3                                        
4 12554 นางสาววรัญญา โชคบัณฑิต มัธยม6/3                                        
5 13287 นางสาวพลอยนภา โยธาวงษ์ มัธยม6/3                                        
6 13527 นางสาววาสนา จำปาเฮียง มัธยม6/3                                        
7 12675 นางสาวกนกวรรณ ดิลกลาภ มัธยม5/1                                        
8 12901 นางสาวอรอุมา บริสุทธิ์ มัธยม5/1                                        
9 13529 นางสาวศิริยากร ทิพย์แสง มัธยม5/1                                        
10 12827 นางสาวรินทร์ธนัน เสวกวัชรีนนท์ มัธยม5/2                                        
11 13867 นางสาวใบหยก นิลไสล มัธยม6/3