ข้อมูลกิจกรรม อังกฤษพาเที่ยว

อังกฤษพาเที่ยว

ที่ปรึกษา:พัชรากร ธรรมวงษา         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12540 นายมณเฑียร ชำนาญพล มัธยม5/3                                        
2 12551 นางสาววรรณวิษา แช่มอุษา มัธยม5/3                                        
3 12554 นางสาววรัญญา โชคบัณฑิต มัธยม5/3                                        
4 13287 นางสาวพลอยนภา โยธาวงษ์ มัธยม5/3                                        
5 13527 นางสาววาสนา จำปาเฮียง มัธยม5/3                                        
6 12675 นางสาวกนกวรรณ ดิลกลาภ มัธยม4/1                                        
7 12901 นางสาวอรอุมา บริสุทธิ์ มัธยม4/1                                        
8 13529 นางสาวศิริยากร ทิพย์แสง มัธยม4/1                                        
9 12827 นางสาวรินทร์ธนัน เสวกวัชรีนนท์ มัธยม4/2                                        
10 13867 นางสาวใบหยก นิลไสล มัธยม5/3