ข้อมูลกิจกรรม

ที่ปรึกษา:         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13314 เด็กหญิงธันยพร สีขวา มัธยม3/1                                        
2 13319 เด็กหญิงปิยฉัตร ประจันนวล มัธยม3/1                                        
3 13341 เด็กหญิงปิยะพร จันทร์ชัย มัธยม3/3                                        
4 13350 เด็กหญิงหทัยชนก ประจันนวล มัธยม3/2                                        
5 13371 เด็กหญิงณัฐพร ภิรมย์ไกรภักดิ์ มัธยม3/7                                        
6 13372 เด็กหญิงณิชาภัทร ประถมหมวด มัธยม3/3                                        
7 13373 เด็กหญิงนัฐวรรณ แชชัยภูมิ มัธยม3/1                                        
8 13375 เด็กหญิงรัทณี ยุกิจภูติ มัธยม3/1                                        
9 13376 เด็กหญิงวิวรรณดา ชีวะเสรี มัธยม3/1                                        
10 13377 เด็กหญิงศณิษา เฟื่องฟู มัธยม3/3                                        
11 13378 เด็กหญิงศิริลักษณ์ หาญสมัคร มัธยม3/3                                        
12 13379 เด็กหญิงสุชาดา เหล็กศรี มัธยม3/3                                        
13 13380 เด็กหญิงสุพรรณษา แสนขยัน มัธยม3/1                                        
14 13381 เด็กหญิงสุภาพร ล้านภูเขียว มัธยม3/1                                        
15 13382 เด็กหญิงอารดา ขันอาสา มัธยม3/7                                        
16 13388 เด็กชายธนากร มุ่งสมัคร มัธยม3/4                                        
17 13394 เด็กชายราชวรรษ ไชยสลี มัธยม3/3                                        
18 13400 เด็กหญิงจารุวรรณ ผานาค มัธยม3/3                                        
19 13403 เด็กหญิงณัฐนรี วังสระ มัธยม3/4                                        
20 13406 เด็กหญิงปณิดา ปัดถาวะเร มัธยม3/4                                        
21 13408 เด็กหญิงวาสนา ลีขวา มัธยม3/3                                        
22 13410 เด็กหญิงศราศิณี อ่อนสี มัธยม3/4                                        
23 13411 เด็กหญิงสุชาดา โคตรภักดี มัธยม3/4                                        
24 13413 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ บุญสุขา มัธยม3/4                                        
25 13471 เด็กหญิงสุนิสา บุญประเสริฐ มัธยม3/3                                        
26 13482 เด็กหญิงเคียงดาว กองกะมุด มัธยม3/7                                        
27 13492 เด็กหญิงพิมพกาต์ งอกข้าวนก มัธยม3/7                                        
28 13500 เด็กหญิงสิริกานต์ วนาใส มัธยม3/7                                        
29 12721 นายฐนกร โทผาวงษ์ มัธยม5/5                                        
30 12856 นายสรรณชัย สุจริต มัธยม5/5                                        
31 12865 นายสุขสันต์ เฝ้าทรัพย์ มัธยม5/5                                        
32 13752 เด็กชายพิริยะศักดิ์ พัฒนะธีระกุล มัธยม2/6                                        
33 13772 เด็กหญิงณริศรา สุขสำราญ มัธยม2/6                                        
34 13777 เด็กหญิงเพียงขวัญ อุปมุง มัธยม2/6                                        
35 13809 เด็กหญิงธนิสา โกดศรี มัธยม2/7