ข้อมูลกิจกรรม ฟิสิกส์น่ารู้

ฟิสิกส์น่ารู้

ที่ปรึกษา:กวินชิดา ถือสมบัติ         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12449 นายศกรวิชญ์ ทองดี มัธยม6/1                                        
2 12419 นางสาวชนากานต์ สีน้อย มัธยม6/1                                        
3 12423 นางสาวชลธิชา ดวงดี มัธยม6/1                                        
4 12500 นางสาวปิยะธิดา บำรุงญาติ มัธยม6/1                                        
5 12525 นางสาวพิยดา การผ่อง มัธยม6/1                                        
6 12552 นางสาววรรณิภา มูลคำ มัธยม6/1                                        
7 12559 นางสาววิชุดา มอญขาม มัธยม6/1                                        
8 12590 นางสาวสิริมา ประยูรเพชร มัธยม6/1                                        
9 12605 นางสาวสุพัตรา สิงห์โนนอด มัธยม6/1                                        
10 12606 นางสาวสุภัทรา โพธิ์ภา มัธยม6/1                                        
11 12625 นางสาวอภัสรา คิดถูก มัธยม6/1                                        
12 13506 นางสาวญาณิศา โชคบัณฑิต มัธยม6/4                                        
13 13508 นางสาวลุริยา โชคบัณฑิต มัธยม6/1                                        
14 12422 นางสาวชนินาถ ประจวบมอญ มัธยม6/8                                        
15 12462 นางสาวธันยธรณ์ กลิ่นโสภณ มัธยม6/3                                        
16 12509 นางสาวพชรมน สาบุดดี มัธยม6/3                                        
17 12620 นางสาวอนัญญา สมจิตร มัธยม6/3                                        
18 12965 นางสาวศรสุดา ประจันนวล มัธยม6/3                                        
19 13515 นางสาวพิยะดา บัวเย็น มัธยม6/3                                        
20 13739 เด็กหญิงวทันยา ลวนสมบัติ มัธยม2/5                                        
21 12512 นางสาวพรชิตา ปิดตังนาโพธิ์ มัธยม6/3