ข้อมูลกิจกรรม ฟิสิกส์น่ารู้

ฟิสิกส์น่ารู้

ที่ปรึกษา:กวินชิดา ถือสมบัติ         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12449 นายศกรวิชญ์ ทองดี มัธยม5/1                                        
2 12419 นางสาวชนากานต์ สีน้อย มัธยม5/1                                        
3 12423 นางสาวชลธิชา ดวงดี มัธยม5/1                                        
4 12500 นางสาวปิยะธิดา บำรุงญาติ มัธยม5/1                                        
5 12525 นางสาวพิยดา การผ่อง มัธยม5/1                                        
6 12552 นางสาววรรณิภา มูลคำ มัธยม5/1                                        
7 12559 นางสาววิชุดา มอญขาม มัธยม5/1                                        
8 12590 นางสาวสิริมา ประยูรเพชร มัธยม5/1                                        
9 12605 นางสาวสุพัตรา สิงห์โนนอด มัธยม5/1                                        
10 12606 นางสาวสุภัทรา โพธิ์ภา มัธยม5/1                                        
11 12625 นางสาวอภัสรา คิดถูก มัธยม5/1                                        
12 13506 นางสาวญาณิศา โชคบัณฑิต มัธยม5/4                                        
13 13508 นางสาวลุริยา โชคบัณฑิต มัธยม5/1                                        
14 12422 นางสาวชนินาถ ประจวบมอญ มัธยม5/3                                        
15 12462 นางสาวธันยธรณ์ กลิ่นโสภณ มัธยม5/3                                        
16 12509 นางสาวพชรมน สาบุดดี มัธยม5/3                                        
17 12620 นางสาวอนัญญา สมจิตร มัธยม5/3                                        
18 12965 นางสาวศรสุดา ประจันนวล มัธยม5/3                                        
19 13515 นางสาวพิยะดา บัวเย็น มัธยม5/3                                        
20 13739 เด็กหญิงวทันยา ลวนสมบัติ มัธยม1/5                                        
21 12512 นางสาวพรชิตา ปิดตังนาโพธิ์ มัธยม5/3