ข้อมูลกิจกรรม วงโปงลางพิณแคนแท่นวิทย์

วงโปงลางพิณแคนแท่นวิทย์

ที่ปรึกษา:   พรนภา ผาจ้ำ      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13355 เด็กชายณัฐวิทย์ สิทธิโคตร มัธยม3/3                                        
2 13357 เด็กชายธนกร ชาวนา มัธยม3/1                                        
3 13358 เด็กชายธนภูมิ ประจวบมอญ มัธยม3/3                                        
4 13374 เด็กหญิงนันทิยา อรรคฮาต มัธยม3/1                                        
5 13404 เด็กหญิงตีรณา เยิมสูงเนิน มัธยม3/4                                        
6 13434 เด็กหญิงตวิษา เยิมสูงเนิน มัธยม3/4                                        
7 12513 นางสาวพรพิมล จันทะคัด มัธยม6/3                                        
8 12647 นางสาวพรกมล จันทะคัด มัธยม6/3                                        
9 12841 นายวิศาล เอียการนา มัธยม5/1                                        
10 12864 นางสาวสุกัลยา สิงห์สา มัธยม5/1                                        
11 12839 นางสาววัชราภรณ์ บุญแสง มัธยม5/2                                        
12 12905 นางสาวอลิสา กุลธรรมโม มัธยม5/2                                        
13 13829 นางสาวอรกัญญา อนันต์ปรีชากุล มัธยม5/2                                        
14 13832 นางสาวรัตนาวลี ทอนเทพ มัธยม5/2                                        
15 13836 นางสาวขวัญจิรา แก้ววังปา มัธยม5/2                                        
16 12692 นางสาวจริยา กุดแสน มัธยม5/3                                        
17 13843 นางสาวกาญจนา หมู่ศิริ มัธยม5/3                                        
18 12915 นางสาวเอมอร ป้อมสุวรรณ์ มัธยม5/4                                        
19 12717 นายชินวัตร หลาบมาลา มัธยม5/5                                        
20 12906 นายอัครพล ทองยา มัธยม5/5                                        
21 13630 เด็กชายคงศักดิ์ ข่าขันมะลี มัธยม2/3                                        
22 13637 เด็กชายปกรณ์ศักดิ์ บุญนรา มัธยม2/3                                        
23 13638 เด็กชายประกฤษฏ์ ระยับศรี มัธยม2/3                                        
24 13642 เด็กชายมนัสวิน มุนนท์ มัธยม2/3                                        
25 13643 เด็กชายยุคลเดช แผลงศาตรา มัธยม2/3                                        
26 13645 เด็กชายศุภกิจ ผลานิสงค์ มัธยม2/3                                        
27 13713 เด็กชายปรมัตภ์ โยธาวงศ์ มัธยม2/5                                        
28 13729 เด็กหญิงชญานิศ พงษ์สระพัง มัธยม2/5                                        
29 13791 เด็กชายบรรจง สุนาโท มัธยม2/7                                        
30 13792 เด็กชายบุรัสกร ภิญโญภาพ มัธยม2/7                                        
31 13794 เด็กชายพงษ์ดนัย สีทา มัธยม2/7