ข้อมูลกิจกรรม ห้องสมุด

ห้องสมุด

ที่ปรึกษา:อังศุมิณย์ พรหมรินทร์   ธนัชพร กิติคุณ      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13450 เด็กชายพัฒนาการณ์ เปรมประโยชน์ มัธยม3/6                                        
2 12515 นายพฤติพล กิณเรศ มัธยม6/3                                        
3 12541 นายมัณฑนากร ประกอบกิจ มัธยม6/3                                        
4 13828 นางสาวอริสา พงษ์สระพัง มัธยม5/2                                        
5 13830 นางสาวสุภาวดี ฉลาดดี มัธยม5/2                                        
6 13831 นางสาวสาธิกา แสนลาด มัธยม5/2                                        
7 13835 นางสาวคุณรัตน์ ทองดี มัธยม5/2                                        
8 12799 นายพิทักษ์พงศ์ พงษ์สระพัง มัธยม5/3                                        
9 12718 นางสาวชุดาภา สุดสะอาด มัธยม5/3                                        
10 12719 นางสาวชุติกาญจน์ จรัสสี มัธยม5/3                                        
11 12833 นางสาววรรณิสา โชคบัณฑิต มัธยม5/3                                        
12 12900 เด็กหญิงอรวรรณ ป้องขันธ์ มัธยม5/3                                        
13 13841 นางสาวชานิกา ทองโคตร มัธยม5/3                                        
14 12705 นายจุลจักร โชคบัณฑิต มัธยม5/6                                        
15 12763 นายนริน จรัสกาย มัธยม5/4                                        
16 12732 เด็กหญิงดวงพร ชำนาญ มัธยม5/4                                        
17 12734 นางสาวเดือนเพ็ญ ใจไทย มัธยม5/4                                        
18 12757 นางสาวธิดารัตน์ ดวงนิล มัธยม5/4                                        
19 12774 นางสาวปนัสนันท์ ชำนาญ มัธยม5/4                                        
20 12858 นางสาวสาวิตรี อุ่นสัย มัธยม5/4                                        
21 12866 เด็กหญิงสุจิตรา ราชสีห์แก้ว มัธยม5/4                                        
22 12783 นายผดุงเกียรติ พลนิกร มัธยม5/5                                        
23 13856 นางสาวศจีรัตน์ เขตเขว้า มัธยม5/2                                        
24 13553 เด็กชายนฤนาท เหมือนพันธ์ มัธยม2/1                                        
25 13589 เด็กชายกิตติพัฒน์ ปัดชาเขียว มัธยม2/2                                        
26 13616 เด็กหญิงปาริตา ภิญโญสุข มัธยม2/2                                        
27 13617 เด็กหญิงปิยะวรรณ ชาญขุนทด มัธยม2/2                                        
28 13619 เด็กหญิงพัชราภา เปรมประโยชน์ มัธยม2/2                                        
29 13621 เด็กหญิงภิญญาดา ภิญโญยง มัธยม2/2                                        
30 13651 เด็กหญิงจิตติยาภรณ์ ศิริเวช มัธยม2/3                                        
31 13653 เด็กหญิงชฎาภา เขจรรักษ์ มัธยม2/3                                        
32 13654 เด็กหญิงฐิตาภา พรมฝัก มัธยม2/3                                        
33 13661 เด็กหญิงสุกัญญา บุญไพวัลย์ มัธยม2/3                                        
34 13662 เด็กหญิงสุชาดา วงค์ประชารัตน์ มัธยม2/3                                        
35 13667 เด็กชายจักรภัทร อมรวาท มัธยม2/4                                        
36 13675 เด็กชายปราโมทย์ ภูศักดิ์ มัธยม2/4                                        
37 13727 เด็กชายกิตติยา มีอิสระ มัธยม2/5                                        
38 13728 เด็กหญิงจุฑามาศ นามสิงห์ มัธยม2/5                                        
39 13730 เด็กหญิงณัฐสุดา ภูวงค์ มัธยม2/5                                        
40 13731 เด็กหญิงทิพย์ญาดา ปาสาติ มัธยม2/5                                        
41 13734 เด็กหญิงปฏิพร เกษรหอม มัธยม2/10                                        
42 13735 เด็กหญิงปณิตา ศิริวงค์ มัธยม2/5                                        
43 13736 เด็กหญิงปทุมทิพย์ ปัตพี มัธยม2/5                                        
44 13737 เด็กหญิงพรชิตา ชำนาญ มัธยม2/5                                        
45 13740 เด็กหญิงวนิดา โชคบัณฑิต มัธยม2/5                                        
46 13741 เด็กหญิงแสงทิพย์ บุญมา มัธยม2/5                                        
47 13770 เด็กหญิงจิรัญญา โชคสวัสดิ์ มัธยม2/6                                        
48 13781 เด็กหญิงสุวรรณวิษา ชำนินอก มัธยม2/6                                        
49 13816 เด็กหญิงปิยรัตน์ ปัญญาดี มัธยม2/7