ข้อมูลกิจกรรม ดนตรีไทย

ดนตรีไทย

ที่ปรึกษา:ณัฐพล เจริญบุตร   ฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13181 เด็กชายธีระภัทร คริสโตเฟอร์ มัธยม3/20                                        
2 13370 เด็กหญิงชุติมา ผลภิญโญ มัธยม2/7                                        
3 13483 เด็กหญิงชลธิชา ผลภิญโญ มัธยม2/7                                        
4 13496 เด็กหญิงรักษณาลี บุตรดีเคน มัธยม2/7                                        
5 13821 นายภูมิมินทร์ นิลสิงห์ขรณ์ มัธยม4/1                                        
6 13559 เด็กชายวิทวัส ผ่องสนาม มัธยม1/1                                        
7 13585 เด็กหญิงสุภัควัน ศรีเทพย์ มัธยม1/1                                        
8 13592 เด็กชายเทพชนะ ตอพรหม มัธยม1/2                                        
9 13595 เด็กชายปพันธดนัย หลอมโพนทัน มัธยม1/2                                        
10 13607 เด็กหญิงกรวรรณ ผสมทรัพย์ มัธยม1/2                                        
11 13623 เด็กหญิงวรรณิสา นิลบรรพต มัธยม1/2                                        
12 13624 เด็กหญิงศศิวิมล สงวนสุข มัธยม1/2                                        
13 13625 เด็กหญิงศิรัญญา มะติยภักดิ์ มัธยม1/2                                        
14 13631 เด็กชายเจษฏาภรณ์ เอกตาแสง มัธยม1/3                                        
15 13693 เด็กหญิงญาณิศา กองคำ มัธยม1/4                                        
16 13700 เด็กหญิงพิจิตรา แพ่งลาย มัธยม1/4                                        
17 13724 เด็กชายอนุชัย โชคบัณฑิต มัธยม1/5                                        
18 13733 เด็กหญิงนันทชพร ชำนาญ มัธยม1/5                                        
19 13800 เด็กชายศิริศักดิ์ หารคำ มัธยม1/7                                        
20 13801 เด็กชายศุภวัฒน์ เต็มส้ม มัธยม1/7