ข้อมูลกิจกรรม ดนตรีไทย

ดนตรีไทย

ที่ปรึกษา:ณัฐพล เจริญบุตร   ฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13062 เด็กชายเอกรินทร์ อนันเต่า มัธยม3/4                                        
2 13096 นายจักรพันธุ์ คนองมาก มัธยม3/4                                        
3 13106 เด็กชายปฏิภาณ เจริญธรรม มัธยม3/4                                        
4 13181 เด็กชายธีระภัทร คริสโตเฟอร์ มัธยม3/20                                        
5 13370 เด็กหญิงชุติมา ผลภิญโญ มัธยม3/7                                        
6 13483 เด็กหญิงชลธิชา ผลภิญโญ มัธยม3/7                                        
7 13496 เด็กหญิงรักษณาลี บุตรดีเคน มัธยม3/7                                        
8 13821 นายภูมิมินทร์ นิลสิงห์ขรณ์ มัธยม5/1                                        
9 13559 เด็กชายวิทวัส ผ่องสนาม มัธยม2/1                                        
10 13585 เด็กหญิงสุภัควัน ศรีเทพย์ มัธยม2/1                                        
11 13592 เด็กชายเทพชนะ ตอพรหม มัธยม2/2                                        
12 13595 เด็กชายปพันธดนัย หลอมโพนทัน มัธยม2/2                                        
13 13607 เด็กหญิงกรวรรณ ผสมทรัพย์ มัธยม2/2                                        
14 13623 เด็กหญิงวรรณิสา นิลบรรพต มัธยม2/2                                        
15 13624 เด็กหญิงศศิวิมล สงวนสุข มัธยม2/2                                        
16 13625 เด็กหญิงศิรัญญา มะติยภักดิ์ มัธยม2/2                                        
17 13724 เด็กชายอนุชัย โชคบัณฑิต มัธยม2/10                                        
18 13733 เด็กหญิงนันทชพร ชำนาญ มัธยม2/5                                        
19 13800 เด็กชายศิริศักดิ์ หารคำ มัธยม2/7                                        
20 13801 เด็กชายศุภวัฒน์ เต็มส้ม มัธยม2/20