ข้อมูลกิจกรรม ชุมนุมฟุตบอลและฟุตซอล

ชุมนุมฟุตบอลและฟุตซอล

ที่ปรึกษา:ปรเมศวร์ ฦๅชา         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13292 เด็กชายชโลธร นิลละออ มัธยม2/1                                        
2 13294 เด็กชายฐิติวัฒน์ ฝนธง มัธยม2/1                                        
3 13297 เด็กชายธุวานนท์ ผาเงิน มัธยม2/1                                        
4 13298 เด็กชายปฏิพัทธ์ บุรัศมี มัธยม2/1                                        
5 13300 เด็กชายพสิษฐ์ สอนทุย มัธยม2/1                                        
6 13302 เด็กชายภูวนาจ แซ่ลิ้ม มัธยม2/1                                        
7 13305 เด็กชายศุภกิตติ์ พูลเลิศ มัธยม2/1                                        
8 13324 เด็กชายณัฐภัทร ขะพินิช มัธยม2/2                                        
9 13335 เด็กชายสหมิตร หินกอง มัธยม2/2                                        
10 13336 เด็กชายสุทธินันท์ มีนุ้ย มัธยม2/2                                        
11 13532 เด็กชายวิศิษฐ์ อุดมบัว มัธยม2/1                                        
12 13360 เด็กชายนพพร ประดับวงษ์ มัธยม2/1                                        
13 13366 เด็กชายเสฎฐวุฒิ พามี มัธยม2/1                                        
14 13368 เด็กชายอภิศักดิ์ ธนะสูตร มัธยม2/3                                        
15 13383 เด็กชายกฤษฎา ประจำเมือง มัธยม2/4                                        
16 13391 เด็กชายนำโชค ชิสะหะ มัธยม2/4                                        
17 13398 เด็กชายศุภกฤต บุดดีวงศ์ มัธยม2/4                                        
18 12714 เด็กชายชาญณรงค์ ชำนาญพล มัธยม4/5                                        
19 13289 นายเทียนชัย สุดเหลือ มัธยม4/5                                        
20 13558 เด็กชายวชิรกร ชำนาญ มัธยม1/1                                        
21 13596 เด็กชายภานุมาศ ยอดประทุม มัธยม1/2                                        
22 13597 เด็กชายรวีวัฒน์ กลิ่นโสภณ มัธยม1/2                                        
23 13681 เด็กชายราชภูมิ วารีศรี มัธยม1/4                                        
24 13683 เด็กชายวรรณพล สีน้อย มัธยม1/4                                        
25 13708 เด็กชายเทวพงษ์ โนนสามารถ มัธยม1/5                                        
26 13709 เด็กชายธนวัฒน์ โชคบัณฑิต มัธยม1/5                                        
27 13710 เด็กชายธนา ชำนาญ มัธยม1/5                                        
28 13716 เด็กชายรัชภูมิ หมู่เพชร มัธยม1/5                                        
29 13793 เด็กชายปกรณ์เกียรติ เกตุภู มัธยม1/7                                        
30 13795 เด็กชายแฟรงคี้ แมร์ริท มัธยม1/7