ข้อมูลกิจกรรม

ที่ปรึกษา:         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13170 เด็กชายกรเวก ตรีพัฒน์ มัธยม3/7                                        
2 13210 เด็กชายชัยภูมิ เหล็กสกุล มัธยม3/3                                        
3 13213 เด็กชายณัฐเศรษฐ์ วิชาเกวียน มัธยม3/7                                        
4 13215 เด็กชายตะวัน จันทร์ชัย มัธยม3/7                                        
5 13217 เด็กชายนรากร ผลมาตย์ มัธยม3/3                                        
6 13308 เด็กหญิงจันทกานต์ จรัสสี มัธยม2/3                                        
7 13312 เด็กหญิงชนันภรณ์ ศรีชนะ มัธยม2/7                                        
8 13315 เด็กหญิงนราพร พลชำนาญ มัธยม2/7                                        
9 13316 เด็กหญิงเนตรนภา สุขันธ์ มัธยม2/3                                        
10 13460 เด็กหญิงณัฐชญาพร แผ่นผา มัธยม2/7                                        
11 13473 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ แดงพรม มัธยม2/3                                        
12 13499 เด็กหญิงวรัญญา พิไลวรรณ์ มัธยม2/3                                        
13 13691 เด็กหญิงชมพูนุท กระเสียนพรมราช มัธยม1/4                                        
14 13698 เด็กหญิงปัทมาพร ชำนาญ มัธยม1/4                                        
15 13743 เด็กหญิงอารีรัตน์ เดชโมรา มัธยม1/5