ข้อมูลกิจกรรม

ที่ปรึกษา:         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12972 เด็กชายกิตติพัทธ์ ไพรสิงห์ มัธยม3/1                                        
2 12981 เด็กชายปองคุณ บุญสนิท มัธยม3/1                                        
3 12984 เด็กชายรพีพันธ์ โชคบัณฑิต มัธยม3/1                                        
4 12988 เด็กชายวีรภัทร ผาแก้ว มัธยม3/1                                        
5 12992 เด็กชายอนุชา นุสีหา มัธยม3/1                                        
6 12994 เด็กชายอิทธิพัทธ์ ประชามอญ มัธยม3/1                                        
7 12995 เด็กหญิงจิณณพัต ปัญญาไว มัธยม3/1                                        
8 12999 เด็กหญิงนภัสสร ผลภิญโญ มัธยม3/1                                        
9 13000 เด็กหญิงนิกษ์นิภา ณ ภูเขียว มัธยม3/1                                        
10 13002 เด็กหญิงนีรานีรชา เยือกเย็น มัธยม3/1                                        
11 13005 เด็กหญิงปิยวรรณ พงษ์สระพัง มัธยม3/1                                        
12 13008 นางสาววานิช สุพรรณ์นอก มัธยม3/1                                        
13 13270 เด็กหญิงรวิภา กันชัยภูมิ มัธยม3/1                                        
14 13011 เด็กชายกมลเทพ กิ่งอุทา มัธยม3/2                                        
15 13013 เด็กชายจีรศักดิ์ โชคบัณฑิต มัธยม3/2                                        
16 13016 เด็กชายณัฐวัตร แก้ววันดี มัธยม3/2                                        
17 13050 เด็กชายกฤษณพงศ์ บุรัศมี มัธยม3/3                                        
18 13052 เด็กชายเจษฎา พรมลา มัธยม3/3                                        
19 13053 เด็กชายธนภัทร พงษ์สระพัง มัธยม3/3                                        
20 13056 เด็กชายพงศ์พัฒน์ วงศ์ชมภู มัธยม3/3                                        
21 13059 เด็กชายสหรัฐ นิลยอง มัธยม3/3                                        
22 13061 นายอรุณพิพัฒน์ ชำนาญ มัธยม3/3                                        
23 13208 เด็กชายกิตติชัย วรรณดร มัธยม3/3                                        
24 13209 เด็กชายชัยนุวัฒน์ ผามะณี มัธยม3/3                                        
25 13216 เด็กชายธนาธิป พลนิกาย มัธยม3/3