ข้อมูลกิจกรรม Fiction การแต่งนิยายวัยรุ่น

Fiction การแต่งนิยายวัยรุ่น

ที่ปรึกษา:พัชรพงษ์ ช่องาม   ศศิธร เจนจิตร      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13011 เด็กชายกมลเทพ กิ่งอุทา มัธยม3/2                                        
2 13013 เด็กชายจีรศักดิ์ โชคบัณฑิต มัธยม3/2                                        
3 13047 เด็กหญิงสุภาดา สิงขรเขียว มัธยม3/7                                        
4 13115 เด็กหญิงชลิดา พลเดชา มัธยม3/7                                        
5 13162 เด็กหญิงนิศารัตน์ ทวงค์เงิน มัธยม3/5                                        
6 13521 เด็กหญิงนงค์นภัส เดชสม มัธยม3/5