ข้อมูลกิจกรรม สนุกกับวิทยาศาสตร์

สนุกกับวิทยาศาสตร์

ที่ปรึกษา:ภาวดี วิจิตรจันทร์   วีระพงษ์ ศรีโยธี      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13322 เด็กชายโกวิทย์ ภูศักดิ์ มัธยม2/2                                        
2 13329 เด็กชายวชิระ พงษ์สระพัง มัธยม2/2                                        
3 13331 เด็กชายวัลลภ ชัยงาม มัธยม2/2                                        
4 13334 เด็กชายสวภัทร สิทธิโคตร มัธยม2/2                                        
5 13550 เด็กชายณิชพงษ์ ประโยชน์มี มัธยม1/1                                        
6 13556 เด็กชายพงศกร วิสุทธิพงษ์ มัธยม1/1                                        
7 13560 เด็กชายศุภกฤต จ่างศรี มัธยม1/1                                        
8 13568 เด็กหญิงเกวลิน วงษ์กระนวน มัธยม1/1                                        
9 13769 เด็กหญิงจินดาพร เจ๊กนอก มัธยม1/6                                        
10 13778 เด็กหญิงศิริกัญญา นิลบรรพต มัธยม1/6