ข้อมูลกิจกรรม

ที่ปรึกษา:         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12972 เด็กชายกิตติพัทธ์ ไพรสิงห์ มัธยม3/1                                        
2 12981 เด็กชายปองคุณ บุญสนิท มัธยม3/1                                        
3 12984 เด็กชายรพีพันธ์ โชคบัณฑิต มัธยม3/1                                        
4 12988 เด็กชายวีรภัทร ผาแก้ว มัธยม3/1                                        
5 12989 เด็กชายวีระพล เทียมที มัธยม3/1                                        
6 12992 เด็กชายอนุชา นุสีหา มัธยม3/1                                        
7 12994 เด็กชายอิทธิพัทธ์ ประชามอญ มัธยม3/1                                        
8 13006 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สวัสดี มัธยม3/7                                        
9 13011 เด็กชายกมลเทพ กิ่งอุทา มัธยม3/2                                        
10 13013 เด็กชายจีรศักดิ์ โชคบัณฑิต มัธยม3/2                                        
11 13016 เด็กชายณัฐวัตร แก้ววันดี มัธยม3/2                                        
12 13178 เด็กชายธนวัฒน์ แสงสว่าง มัธยม3/6                                        
13 13199 เด็กหญิงบุญณิศา มุขขุนทด มัธยม3/6                                        
14 13206 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ นามสิงห์ มัธยม3/6                                        
15 13224 เด็กหญิงจิดาภา ผลวิลัย มัธยม3/7                                        
16 13235 นางสาวบัวชมพู บริสุทธิ์ มัธยม3/7                                        
17 13239 เด็กหญิงพัชราภา ขุนศิริ มัธยม3/7                                        
18 13246 เด็กหญิงศุภิสรา ฝอยวารี มัธยม3/7                                        
19 13249 เด็กหญิงอรพรรณ เชื้อสระพัง มัธยม3/7