ข้อมูลกิจกรรม สิ่งประดิษฐ์ของเหลือใช้5E

สิ่งประดิษฐ์ของเหลือใช้5E

ที่ปรึกษา:ปัทมวรรณ ปัตตะเน         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13006 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สวัสดี มัธยม3/7                                        
2 13224 เด็กหญิงจิดาภา ผลวิลัย มัธยม3/7                                        
3 13235 นางสาวบัวชมพู บริสุทธิ์ มัธยม3/7                                        
4 13239 เด็กหญิงพัชราภา ขุนศิริ มัธยม3/7                                        
5 13246 เด็กหญิงศุภิสรา ฝอยวารี มัธยม3/7                                        
6 13249 เด็กหญิงอรพรรณ เชื้อสระพัง มัธยม3/7