ข้อมูลกิจกรรม

ที่ปรึกษา:         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12974 เด็กชายชิษณุพงศ์ แป๊ะกลาง มัธยม3/1                                        
2 12975 เด็กชายฐิติวัฒน์ สมยอ มัธยม3/1                                        
3 12977 เด็กชายเทพสรรค์ พลนิกร มัธยม3/1                                        
4 12982 เด็กชายปัณณวิชญ์ โชคบัณฑิต มัธยม3/1                                        
5 12983 เด็กชายพิชิต กริ่งอุทา มัธยม3/1                                        
6 12986 เด็กชายวัฒน์ทพล ชาเสน มัธยม3/1                                        
7 12987 เด็กชายวีรภัทร บุญรอด มัธยม3/1                                        
8 12990 เด็กชายศักดิ์ดา ผาเงิน มัธยม3/1                                        
9 13076 เด็กหญิงพนิดา เพชรล้ำ มัธยม3/3                                        
10 13474 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ จันทคัต มัธยม3/7