ข้อมูลกิจกรรม

ที่ปรึกษา:         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12974 เด็กชายชิษณุพงศ์ แป๊ะกลาง มัธยม3/1                                        
2 12975 เด็กชายฐิติวัฒน์ สมยอ มัธยม3/1                                        
3 12977 เด็กชายเทพสรรค์ พลนิกร มัธยม3/1                                        
4 12982 เด็กชายปัณณวิชญ์ โชคบัณฑิต มัธยม3/1                                        
5 12983 เด็กชายพิชิต กริ่งอุทา มัธยม3/1                                        
6 12986 เด็กชายวัฒน์ทพล ชาเสน มัธยม3/1                                        
7 12987 เด็กชายวีรภัทร บุญรอด มัธยม3/1                                        
8 12990 เด็กชายศักดิ์ดา ผาเงิน มัธยม3/1                                        
9 13154 เด็กหญิงกนกวรรณ เสนปอภาร มัธยม3/5                                        
10 13157 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชมไชย มัธยม3/5                                        
11 13160 เด็กหญิงนันทิชา ประเสริฐสังข์ มัธยม3/5                                        
12 13162 เด็กหญิงนิศารัตน์ ทวงค์เงิน มัธยม3/5                                        
13 13164 เด็กหญิงพรทิพย์ ทวีแก้ว มัธยม3/5                                        
14 13165 เด็กหญิงพิมพ์วิภา ประชามอญ มัธยม3/5                                        
15 13167 เด็กหญิงฟ้าคำ เขียวมี มัธยม3/5                                        
16 13184 เด็กชายพุฒิพงศ์ ภูเขียว มัธยม3/6                                        
17 13193 เด็กหญิงชลธาร ชำนาญ มัธยม3/6                                        
18 13196 เด็กหญิงธิดารัตน์ ทัศษวงษ์ มัธยม3/6                                        
19 13197 เด็กหญิงนัฐนันท์ คำทุม มัธยม3/6                                        
20 13205 เด็กหญิงอภิญญา รัตนประทุม มัธยม3/6                                        
21 13521 เด็กหญิงนงค์นภัส เดชสม มัธยม3/5