ข้อมูลกิจกรรม ยุวเกษตรกร

ยุวเกษตรกร

ที่ปรึกษา:สมบูรณ์ โลนะลุน         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13291 เด็กชายชนัญชัย วงษ์คำจันทร์ มัธยม3/1                                        
2 13296 เด็กชายธรณ์เทพ ประจันนวล มัธยม3/1                                        
3 13306 เด็กชายศุภณัฐ สุขบุญเสพ มัธยม3/1                                        
4 13338 เด็กชายอาทิตย์ วิชัยยา มัธยม3/2                                        
5 13380 เด็กหญิงสุพรรณษา แสนขยัน มัธยม3/1                                        
6 13400 เด็กหญิงจารุวรรณ ผานาค มัธยม3/3                                        
7 13401 เด็กหญิงชญาฐ์นันท์ ชำนาญพล มัธยม3/4                                        
8 13408 เด็กหญิงวาสนา ลีขวา มัธยม3/3                                        
9 13461 เด็กหญิงปณิดา ทองดี มัธยม3/6                                        
10 13465 เด็กหญิงพรไพลิน ผลภิญโญ มัธยม3/10                                        
11 13473 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ แดงพรม มัธยม3/3                                        
12 13499 เด็กหญิงวรัญญา พิไลวรรณ์ มัธยม3/3                                        
13 13590 เด็กชายจักรินทร์ สาลาด มัธยม2/2                                        
14 13598 เด็กชายรัฐภูมิ ศิริปี มัธยม2/2                                        
15 13633 เด็กชายชัชวาลล์ โกสุม มัธยม2/3                                        
16 13636 เด็กชายนิติภูมิ อ่อนแพง มัธยม2/3                                        
17 13640 เด็กชายภานุพงศ์ ประจันนวล มัธยม2/3                                        
18 13641 เด็กชายภูริภัทร แผ่นเงิน มัธยม2/3                                        
19 13644 เด็กชายรัชชานนท์ เกตุแสง มัธยม2/3                                        
20 13666 เด็กชายจักรพงษ์ ชำนาญพล มัธยม2/4                                        
21 13668 เด็กชายยศกร สิงห์บ้านหาด มัธยม2/4                                        
22 13672 เด็กชายธนาเทพ ประจันนวล มัธยม2/4                                        
23 13676 เด็กชายปาราเมศ รักษาภักดี มัธยม2/4                                        
24 13679 เด็กชายยุทธนา วรรณจงคำ มัธยม2/4                                        
25 13707 เด็กชายณุภาวัฒน์ สวัสดิ์ศรี มัธยม2/5                                        
26 13720 เด็กชายศุภกฤต โยชิดะ มัธยม2/5                                        
27 13721 เด็กชายศุภวิชญ์ พามี มัธยม2/5                                        
28 13789 เด็กชายธิติเดช ปัดชาเขียว มัธยม2/7