ข้อมูลกิจกรรม Basic photography and video

Basic photography and video

ที่ปรึกษา:ปรัชญา ยาตาแสง         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12972 เด็กชายกิตติพัทธ์ ไพรสิงห์ มัธยม3/1                                        
2 12981 เด็กชายปองคุณ บุญสนิท มัธยม3/1                                        
3 12984 เด็กชายรพีพันธ์ โชคบัณฑิต มัธยม3/1                                        
4 12988 เด็กชายวีรภัทร ผาแก้ว มัธยม3/1                                        
5 12992 เด็กชายอนุชา นุสีหา มัธยม3/1                                        
6 12994 เด็กชายอิทธิพัทธ์ ประชามอญ มัธยม3/1                                        
7 13016 เด็กชายณัฐวัตร แก้ววันดี มัธยม3/2                                        
8 13076 เด็กหญิงพนิดา เพชรล้ำ มัธยม3/3                                        
9 13081 เด็กหญิงภาณุมาส จินดา มัธยม3/3                                        
10 13217 เด็กชายนรากร ผลมาตย์ มัธยม3/3                                        
11 13218 เด็กชายภูรินท์ สมตัว มัธยม3/3                                        
12 13592 เด็กชายเทพชนะ ตอพรหม มัธยม2/2