ข้อมูลกิจกรรม

ที่ปรึกษา:         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13076 เด็กหญิงพนิดา เพชรล้ำ มัธยม3/3                                        
2 13081 เด็กหญิงภาณุมาส จินดา มัธยม3/3                                        
3 13234 เด็กหญิงนราพร ทองดี มัธยม3/7                                        
4 13244 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ผลทับทิม มัธยม3/7