ข้อมูลกิจกรรม ดูหนังประวัติศาตร์

ดูหนังประวัติศาตร์

ที่ปรึกษา:         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13307 เด็กหญิงกนกพร พลนิกร มัธยม3/7                                        
2 13309 เด็กหญิงจิราพัชร ปัดชาเขียว มัธยม3/7                                        
3 13347 เด็กหญิงสิริยากร ดีพรม มัธยม3/7                                        
4 13419 เด็กชายเจตภาณุ โชคบัณฑิต มัธยม3/5                                        
5 13430 เด็กชายสถิต มาลุน มัธยม3/5                                        
6 13520 เด็กชายอานนท์ ดาชัย มัธยม3/5                                        
7 12430 นายฐนกร สิงห์สาย มัธยม6/5                                        
8 12489 นางสาวประภัสสร เลงไธสง มัธยม6/4                                        
9 13531 นายปารเมศ ชำนาญพล มัธยม6/5                                        
10 12582 นางสาวสมฤทัย ถอนภูเขียว มัธยม6/4                                        
11 12592 นางสาวสิริวิมล โชคบัณฑิต มัธยม6/4                                        
12 13550 เด็กชายณิชพงษ์ ประโยชน์มี มัธยม2/1                                        
13 13560 เด็กชายศุภกฤต จ่างศรี มัธยม2/1                                        
14 13572 เด็กหญิงธนภรณ์ ประชามอญ มัธยม2/1                                        
15 13588 เด็กชายกิตติ แพงภูงา มัธยม2/2                                        
16 13601 เด็กชายสรยุทธ เริงสุข มัธยม2/2                                        
17 13602 เด็กชายสุววงษ์ แสงฝ้าย มัธยม2/2                                        
18 13646 เด็กชายศุภกิตต์ หอขุนทด มัธยม2/3                                        
19 13673 เด็กชายธีรภัทร อาทิตย์ตั้ง มัธยม2/10                                        
20 13759 เด็กชายวัชรศักดิ์ คร้ามกลาง มัธยม2/10                                        
21 13798 เด็กชายวิศรุต คงเมือง มัธยม2/7                                        
22 13802 เด็กชายอภิรักษ์ ภิญโญโชค มัธยม2/7                                        
23 13870 นางสาวเกศมณี แก้วเพชร มัธยม6/4