ข้อมูลกิจกรรม ดูหนังประวัติศาตร์

ดูหนังประวัติศาตร์

ที่ปรึกษา:เสาวลักษณ์ ศิลศิริวัฒน์         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13307 เด็กหญิงกนกพร พลนิกร มัธยม2/7                                        
2 13309 เด็กหญิงจิราพัชร ปัดชาเขียว มัธยม2/7                                        
3 13347 เด็กหญิงสิริยากร ดีพรม มัธยม2/7                                        
4 13401 เด็กหญิงชญาฐ์นันท์ ชำนาญพล มัธยม2/4                                        
5 13418 เด็กชายจักริน ชำนาญพล มัธยม2/5                                        
6 13419 เด็กชายเจตภาณุ โชคบัณฑิต มัธยม2/5                                        
7 13422 เด็กชายณัฐพล เทพภูเขียว มัธยม2/5                                        
8 13425 เด็กชายพัทธพล ผุดผ่อง มัธยม2/5                                        
9 13430 เด็กชายสถิต มาลุน มัธยม2/5                                        
10 13520 เด็กชายอานนท์ ดาชัย มัธยม2/5                                        
11 12430 นายฐนกร สิงห์สาย มัธยม5/5                                        
12 12489 นางสาวประภัสสร เลงไธสง มัธยม5/4                                        
13 13531 นายปารเมศ ชำนาญพล มัธยม5/5                                        
14 12582 นางสาวสมฤทัย ถอนภูเขียว มัธยม5/4                                        
15 12592 นางสาวสิริวิมล โชคบัณฑิต มัธยม5/4                                        
16 13550 เด็กชายณิชพงษ์ ประโยชน์มี มัธยม1/1                                        
17 13557 เด็กชายยศวัตน์ เอี่ยมมงคล มัธยม1/1                                        
18 13560 เด็กชายศุภกฤต จ่างศรี มัธยม1/1                                        
19 13572 เด็กหญิงธนภรณ์ ประชามอญ มัธยม1/1                                        
20 13588 เด็กชายกิตติ แพงภูงา มัธยม1/2                                        
21 13601 เด็กชายสรยุทธ เริงสุข มัธยม1/2                                        
22 13602 เด็กชายสุววงษ์ แสงฝ้าย มัธยม1/2                                        
23 13646 เด็กชายศุภกิตต์ หอขุนทด มัธยม1/3                                        
24 13673 เด็กชายธีรภัทร อาทิตย์ตั้ง มัธยม1/4                                        
25 13759 เด็กชายวัชรศักดิ์ คร้ามกลาง มัธยม1/6                                        
26 13798 เด็กชายวิศรุต คงเมือง มัธยม1/7                                        
27 13802 เด็กชายอภิรักษ์ ภิญโญโชค มัธยม1/7                                        
28 13870 นางสาวเกศมณี แก้วเพชร มัธยม5/4