ข้อมูลกิจกรรม English on tour

English on tour

ที่ปรึกษา:ศริตยา ชนะภู   พัชรากร ธรรมวงษา      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13001 เด็กหญิงนิศารัตน์ แหวนเพ็ชร มัธยม3/1                                        
2 13221 นางสาวกัญญาภรณ์ สุมี มัธยม3/7                                        
3 13236 เด็กหญิงปรานปริยา ประจันนวล มัธยม3/7                                        
4 13238 เด็กหญิงพวงผกา ถานคร มัธยม3/7                                        
5 13240 เด็กหญิงแพนวรี สิทธิโคตร มัธยม3/7                                        
6 13245 เด็กหญิงศิริภัสสร ป้อมสุวรรณ มัธยม3/7                                        
7 13382 เด็กหญิงอารดา ขันอาสา มัธยม2/7                                        
8 13477 เด็กชายพรหมวัสส์ พรหมรินทร์ มัธยม2/7                                        
9 13480 เด็กหญิงกฤติมา กงจักรแก้ว มัธยม2/7                                        
10 13484 เด็กหญิงทิพวรรณ ผาทอง มัธยม2/3                                        
11 13485 เด็กหญิงนฤภา ศรีจันทร์ มัธยม2/7                                        
12 13487 เด็กหญิงปาริฉัตร พงษ์สระพัง มัธยม2/7                                        
13 13498 เด็กหญิงอรปรียา อุดม มัธยม2/3                                        
14 13745 เด็กชายกฤษณพงษ์ ภิญโญศักดิ์ มัธยม1/6