ข้อมูลกิจกรรม English on Tour

English on Tour

ที่ปรึกษา:ศริตยา ชนะภู   ศศิธร เจนจิตร      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12997 เด็กหญิงณชญาดา รุ่งเพชร มัธยม3/7                                        
2 12998 เด็กหญิงธิติยาพร พลนิกร มัธยม3/7                                        
3 13001 เด็กหญิงนิศารัตน์ แหวนเพ็ชร มัธยม3/1                                        
4 13006 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สวัสดี มัธยม3/7                                        
5 13036 เด็กหญิงกุณภัทร อรรควงษ์ มัธยม3/7                                        
6 13156 เด็กหญิงจรรยารักษ์ ทีดี มัธยม3/7                                        
7 13222 เด็กหญิงขวัญชนก ธรรมศิลป์ มัธยม3/7                                        
8 13224 เด็กหญิงจิดาภา ผลวิลัย มัธยม3/7                                        
9 13227 เด็กหญิงฐิติยารัตน์ ผลมาตย์ มัธยม3/7                                        
10 13234 เด็กหญิงนราพร ทองดี มัธยม3/7                                        
11 13235 นางสาวบัวชมพู บริสุทธิ์ มัธยม3/7                                        
12 13237 เด็กหญิงปิยรัตน์ พระรักษา มัธยม3/7                                        
13 13239 เด็กหญิงพัชราภา ขุนศิริ มัธยม3/7                                        
14 13244 เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ผลทับทิม มัธยม3/7                                        
15 13246 เด็กหญิงศุภิสรา ฝอยวารี มัธยม3/7                                        
16 13249 เด็กหญิงอรพรรณ เชื้อสระพัง มัธยม3/7