ข้อมูลกิจกรรม วงโยธวาทิต

วงโยธวาทิต

ที่ปรึกษา:วิจักขณ์ คำเวียงคำ   อนุชา ทวีสินธ์      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13293 เด็กชายชุมพจน์ ทะวงษ์เงิน มัธยม2/1                                        
2 12404 นายขวัญชัย จันทร์ชัย มัธยม5/4                                        
3 12465 นายธีรพันธ์ ภาพสิงห์ มัธยม5/4                                        
4 12467 นายธีรภัทร ภาพสิงห์ มัธยม5/4                                        
5 12686 นางสาวเกษมณี จันทาทอง มัธยม4/1                                        
6 12698 นางสาวจิรัชญา โชคบัณฑิต มัธยม4/1                                        
7 13827 นายกิตติศักดิ์ ผลานิสงค์ มัธยม4/2                                        
8 13548 เด็กชายเจษฎา ปานวิเศษ มัธยม1/1                                        
9 13610 เด็กหญิงดารารัตน์ หงษ์เหิน มัธยม1/2                                        
10 13656 เด็กหญิงนพมาศ จงปัตนา มัธยม1/3                                        
11 13677 เด็กชายปิยะ แปดนัด มัธยม1/4                                        
12 13742 เด็กหญิงอติมา ประจำเมือง มัธยม1/5                                        
13 13796 เด็กชายวรพล ชำนาญ มัธยม1/7                                        
14 13813 เด็กหญิงนุชวรา พงษ์สระพัง มัธยม1/7                                        
15 13817 เด็กหญิงวริครา ภูแช่มโชติ มัธยม1/7                                        
16 13820 เด็กหญิงอุไรพร ทองดี มัธยม1/7