ข้อมูลกิจกรรม

ที่ปรึกษา:         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13293 เด็กชายชุมพจน์ ทะวงษ์เงิน มัธยม3/1                                        
2 12404 นายขวัญชัย จันทร์ชัย มัธยม6/4                                        
3 12465 นายธีรพันธ์ ภาพสิงห์ มัธยม6/4                                        
4 12467 นายธีรภัทร ภาพสิงห์ มัธยม6/4                                        
5 12686 นางสาวเกษมณี จันทาทอง มัธยม5/1                                        
6 12698 นางสาวจิรัชญา โชคบัณฑิต มัธยม5/1                                        
7 13827 นายกิตติศักดิ์ ผลานิสงค์ มัธยม5/2                                        
8 13548 เด็กชายเจษฎา ปานวิเศษ มัธยม2/1                                        
9 13610 เด็กหญิงดารารัตน์ หงษ์เหิน มัธยม2/2                                        
10 13656 เด็กหญิงนพมาศ จงปัตนา มัธยม2/3                                        
11 13677 เด็กชายปิยะ แปดนัด มัธยม2/4                                        
12 13742 เด็กหญิงอติมา ประจำเมือง มัธยม2/5                                        
13 13796 เด็กชายวรพล ชำนาญ มัธยม2/7                                        
14 13813 เด็กหญิงนุชวรา พงษ์สระพัง มัธยม2/7                                        
15 13817 เด็กหญิงวริครา ภูแช่มโชติ มัธยม2/7                                        
16 13820 เด็กหญิงอุไรพร ทองดี มัธยม2/7