ข้อมูลกิจกรรม กิจกรรมเซปักตะกร้อ

กิจกรรมเซปักตะกร้อ

ที่ปรึกษา:ชลวัฒน์ เมฆหมอก   นัฐวุฒิ นาคคำ      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13304 เด็กชายศิษฏ์ฐิเชษฐ์ ผาสุกมหาวีโล มัธยม2/1                                        
2 13359 เด็กชายธนภูมิ ปิตตาระเต มัธยม2/1                                        
3 13409 เด็กหญิงวิไรพร สองศรี มัธยม2/4                                        
4 13414 เด็กชายกฤตเมธ โฉมสอาด มัธยม2/5                                        
5 13416 เด็กชายกิตตินันท์ โยดิน มัธยม2/5                                        
6 13420 เด็กชายเจษฎา เชื้อบัวเย็น มัธยม2/5                                        
7 13423 เด็กชายนภัส การบรรจง มัธยม2/5                                        
8 13426 เด็กชายภาคภูมิ ประมวลทรัพย์ มัธยม2/5                                        
9 13427 เด็กชายภานุพงษ์ มูลคำ มัธยม2/5                                        
10 13428 เด็กชายรัฐภูมิ โตนชัยภูมิ มัธยม2/5                                        
11 13429 เด็กชายวุฒิภัทร นามโล มัธยม2/5                                        
12 13433 เด็กชายจักรภัทร พันเนียม มัธยม2/5                                        
13 13439 เด็กหญิงวิลาสินี เค้าคำ มัธยม2/3                                        
14 13444 เด็กชายกิตติศักดิ์ ประชามอญ มัธยม2/6                                        
15 13447 เด็กชายนนทวัฒน์ โสชาลี มัธยม2/6                                        
16 13453 เด็กชายภูวนาท ภาษาสุข มัธยม2/6                                        
17 13455 เด็กชายวชิรพงศ์ ขาวผ่วน มัธยม2/6                                        
18 13459 เด็กชายศราวุฒิ มุนนท์ มัธยม2/6                                        
19 13519 เด็กชายพิธีกร พลนิกาย มัธยม2/6                                        
20 12536 นายภาณุพงศ์ เชียรไธสง มัธยม5/5                                        
21 12459 นายธนาวุฒิ พิทักษ์กุล มัธยม5/5                                        
22 13825 นายปฏิหารณ์ ขุนทิพย์ มัธยม4/2                                        
23 13847 นางสาวสุจิตรา ภาคำสิงห์ มัธยม4/4                                        
24 12814 นายภาณุวัฒน์ ชาลีเขียว มัธยม4/4                                        
25 12843 นายศตวรรษ สินชัยภูมิ มัธยม4/5                                        
26 12847 นายศิริพงษ์ ข่าทิพย์พาที มัธยม4/4                                        
27 13861 นายศิริชัย ชาติเพชร มัธยม4/4                                        
28 12859 นายสิทธิพร ศรีเชียงพิณ มัธยม4/4                                        
29 13591 เด็กชายตรีวิทย์ ป้อมสุวรรณ มัธยม1/2                                        
30 13593 เด็กชายธนโชติ ประชามอญ มัธยม1/2                                        
31 13603 เด็กชายอภิรักษ์ ประจันนวล มัธยม1/2                                        
32 13604 เด็กหญิงพิมพิกา พิมพ์กลาง มัธยม1/2                                        
33 13629 เด็กชายเกษมศักดิ์ ฝันกลาง มัธยม1/3                                        
34 13667 เด็กชายจักรภัทร อมรวาท มัธยม1/4                                        
35 13696 เด็กหญิงนวพร บุญเทียม มัธยม1/4                                        
36 13697 เด็กหญิงปพิชญา บัวเย็น มัธยม1/4                                        
37 13702 เด็กหญิงภัทรวีร์ เริงรื่น มัธยม1/4                                        
38 13703 เด็กหญิงศศิประพา ผุยภูเขียว มัธยม1/4                                        
39 13749 เด็กชายธารา สิงห์สถิตย์ มัธยม1/6                                        
40 13758 เด็กชายวรชิต ฐานะมั่น มัธยม1/6                                        
41 13760 เด็กชายศตายุ ชำนาญ มัธยม1/6                                        
42 13761 เด็กชายศักรินทร์ ชำนาญพล มัธยม1/6                                        
43 13762 เด็กชายศุภวิชญ์ เซี่ยงอึ๋ง มัธยม1/6                                        
44 13769 เด็กหญิงจินดาพร เจ๊กนอก มัธยม1/6                                        
45 13774 เด็กหญิงธิดา สอนทุย มัธยม1/6                                        
46 13778 เด็กหญิงศิริกัญญา นิลบรรพต มัธยม1/6