ข้อมูลกิจกรรม กิจกรรมเซปักตะกร้อ

กิจกรรมเซปักตะกร้อ

ที่ปรึกษา:ชลวัฒน์ เมฆหมอก   นัฐวุฒิ นาคคำ      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12974 เด็กชายชิษณุพงศ์ แป๊ะกลาง มัธยม3/1                                        
2 12975 เด็กชายฐิติวัฒน์ สมยอ มัธยม3/1                                        
3 12982 เด็กชายปัณณวิชญ์ โชคบัณฑิต มัธยม3/1                                        
4 12983 เด็กชายพิชิต กริ่งอุทา มัธยม3/1                                        
5 12986 เด็กชายวัฒน์ทพล ชาเสน มัธยม3/1                                        
6 12987 เด็กชายวีรภัทร บุญรอด มัธยม3/1                                        
7 12990 เด็กชายศักดิ์ดา ผาเงิน มัธยม3/1                                        
8 13301 เด็กชายพุทธพงษ์ ผุดผาด มัธยม3/1                                        
9 13304 เด็กชายศิษฏ์ฐิเชษฐ์ ผาสุกมหาวีโล มัธยม3/1                                        
10 13359 เด็กชายธนภูมิ ปิตตาระเต มัธยม3/1                                        
11 13409 เด็กหญิงวิไรพร สองศรี มัธยม3/4                                        
12 13414 เด็กชายกฤตเมธ โฉมสอาด มัธยม3/5                                        
13 13416 เด็กชายกิตตินันท์ โยดิน มัธยม3/5                                        
14 13426 เด็กชายภาคภูมิ ประมวลทรัพย์ มัธยม3/5                                        
15 13428 เด็กชายรัฐภูมิ โตนชัยภูมิ มัธยม3/5                                        
16 13429 เด็กชายวุฒิภัทร นามโล มัธยม3/5                                        
17 13433 เด็กชายจักรภัทร พันเนียม มัธยม3/5                                        
18 13439 เด็กหญิงวิลาสินี เค้าคำ มัธยม3/3                                        
19 13453 เด็กชายภูวนาท ภาษาสุข มัธยม3/6                                        
20 13455 เด็กชายวชิรพงศ์ ขาวผ่วน มัธยม3/6                                        
21 13468 เด็กหญิงลลิตา ชำนาญ มัธยม3/6                                        
22 13470 เด็กหญิงศิริรัตน์ ช่างคำ มัธยม3/6                                        
23 13472 เด็กหญิงอริสรา จันทร์ดาสี มัธยม3/6                                        
24 12536 นายภาณุพงศ์ เชียรไธสง มัธยม6/5                                        
25 12459 นายธนาวุฒิ พิทักษ์กุล มัธยม6/5                                        
26 13825 นายปฏิหารณ์ ขุนทิพย์ มัธยม5/2                                        
27 13847 นางสาวสุจิตรา ภาคำสิงห์ มัธยม5/4                                        
28 12814 นายภาณุวัฒน์ ชาลีเขียว มัธยม5/4                                        
29 12843 นายศตวรรษ สินชัยภูมิ มัธยม5/5                                        
30 12847 นายศิริพงษ์ ข่าทิพย์พาที มัธยม5/4                                        
31 13861 นายศิริชัย ชาติเพชร มัธยม5/4                                        
32 12859 นายสิทธิพร ศรีเชียงพิณ มัธยม5/4                                        
33 13591 เด็กชายตรีวิทย์ ป้อมสุวรรณ มัธยม2/2                                        
34 13604 เด็กหญิงพิมพิกา พิมพ์กลาง มัธยม2/2                                        
35 13629 เด็กชายเกษมศักดิ์ ฝันกลาง มัธยม2/3                                        
36 13667 เด็กชายจักรภัทร อมรวาท มัธยม2/4                                        
37 13696 เด็กหญิงนวพร บุญเทียม มัธยม2/4                                        
38 13697 เด็กหญิงปพิชญา บัวเย็น มัธยม2/4                                        
39 13703 เด็กหญิงศศิประพา ผุยภูเขียว มัธยม2/4                                        
40 13749 เด็กชายธารา สิงห์สถิตย์ มัธยม2/6                                        
41 13758 เด็กชายวรชิต ฐานะมั่น มัธยม2/6                                        
42 13760 เด็กชายศตายุ ชำนาญ มัธยม2/6                                        
43 13761 เด็กชายศักรินทร์ ชำนาญพล มัธยม2/6                                        
44 13762 เด็กชายศุภวิชญ์ เซี่ยงอึ๋ง มัธยม2/6                                        
45 13774 เด็กหญิงธิดา สอนทุย มัธยม2/6                                        
46 13778 เด็กหญิงศิริกัญญา นิลบรรพต มัธยม2/6                                        
47 13797 เด็กชายวายุ เวียงคำ มัธยม2/7                                        
48 13875 เด็กชายพสธร ประสมเพชร มัธยม3/5