ข้อมูลกิจกรรม อนามัยโรงเรียนเ

อนามัยโรงเรียนเ

ที่ปรึกษา:ขวัญจิตร ดีหามแห         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12401 นายกิตติพศ อนันเต่า มัธยม5/2                                        
2 12393 นางสาวกรรณิการ์ เริงรื่น มัธยม5/2                                        
3 12394 นางสาวกฤตยา ภิญโญฤทธิ์ มัธยม5/2                                        
4 12451 นางสาวทิฆัมพร ที่หนองสังข์ มัธยม5/2                                        
5 12583 นางสาวสวรรญา ผานาค มัธยม5/2                                        
6 12636 นางสาวอัครณี บุดดาน้อย มัธยม5/2                                        
7 12638 นางสาวอัจฉราพร บริสุทธิ์ มัธยม5/2                                        
8 13509 นางสาวอัยยา ภู่ภักดี มัธยม5/2                                        
9 12621 นายอนุชา ลาขุมเหล็ก มัธยม5/3                                        
10 13565 เด็กหญิงกนกวรรณ สุธาพจน์ มัธยม1/1                                        
11 13568 เด็กหญิงเกวลิน วงษ์กระนวน มัธยม1/1                                        
12 13574 เด็กหญิงนงนภัส ยวนทอง มัธยม1/1                                        
13 13583 เด็กหญิงวรรณพร นานนท์ มัธยม1/1                                        
14 13606 เด็กหญิงกรกนก หารปรี มัธยม1/2                                        
15 13612 เด็กหญิงธันยพร สิทธิโคตร มัธยม1/2                                        
16 13614 เด็กหญิงบัวแก้ว เอี่ยมอาษา มัธยม1/2                                        
17 13620 เด็กหญิงพิชยา ข่าทิพย์พาที มัธยม1/2                                        
18 13680 เด็กชายรัชพล เติมสมบัติ มัธยม1/4                                        
19 13688 เด็กหญิงขวัญจิรา บุญหรรษา มัธยม1/4                                        
20 13691 เด็กหญิงชมพูนุท กระเสียนพรมราช มัธยม1/4                                        
21 13694 เด็กหญิงณัฐธิชา รื่นกลิ่น มัธยม1/4                                        
22 13695 เด็กหญิงณัฐวรรณ นิลบรรพต มัธยม1/4                                        
23 13698 เด็กหญิงปัทมาพร ชำนาญ มัธยม1/4                                        
24 13701 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พิบูรณ์ มัธยม1/4                                        
25 13704 เด็กหญิงสุนันทา กองเพชร มัธยม1/4                                        
26 13738 เด็กหญิงภัทรวรรณ ทองรินทร์ มัธยม1/5                                        
27 13743 เด็กหญิงอารีรัตน์ เดชโมรา มัธยม1/5                                        
28 13748 เด็กชายธรากร พิมพ์โนนทอง มัธยม1/6                                        
29 13751 เด็กชายปฏิภาณ ขีณีจันทร์ มัธยม1/6