ข้อมูลกิจกรรม

ที่ปรึกษา:         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13055 นายนิติพงษ์ กัลป์ชัย มัธยม3/6                                        
2 13172 เด็กชายครรชิต แสงเดือน มัธยม3/6                                        
3 13175 เด็กชายชินวัตร พิมพ์แก้ว มัธยม3/6                                        
4 13180 เด็กชายธรรมนิตย์ ทับทิม มัธยม3/6                                        
5 13184 เด็กชายพุฒิพงศ์ ภูเขียว มัธยม3/6                                        
6 13193 เด็กหญิงชลธาร ชำนาญ มัธยม3/6                                        
7 13196 เด็กหญิงธิดารัตน์ ทัศษวงษ์ มัธยม3/6                                        
8 13198 นางสาวนิภาภรณ์ แก้วสียา มัธยม3/6                                        
9 13201 เด็กหญิงพรชิตา ผุดผาด มัธยม3/6                                        
10 13205 เด็กหญิงอภิญญา รัตนประทุม มัธยม3/6                                        
11 13186 เด็กชายวราพล ภาสดา มัธยม3/6                                        
12 13350 เด็กหญิงหทัยชนก ประจันนวล มัธยม3/2                                        
13 13400 เด็กหญิงจารุวรรณ ผานาค มัธยม3/3                                        
14 13408 เด็กหญิงวาสนา ลีขวา มัธยม3/3                                        
15 13482 เด็กหญิงเคียงดาว กองกะมุด มัธยม3/7                                        
16 13492 เด็กหญิงพิมพกาต์ งอกข้าวนก มัธยม3/7                                        
17 13493 เด็กหญิงภัทรวดี คิดถูก มัธยม3/7                                        
18 13566 เด็กหญิงกฤษติยา บุรัศมี มัธยม2/1                                        
19 13574 เด็กหญิงนงนภัส ยวนทอง มัธยม2/1                                        
20 13580 เด็กหญิงปานชมพู ประโยชน์มี มัธยม2/1                                        
21 13581 เด็กหญิงภัทราภรณ์ กลอนโพธิ์ มัธยม2/1                                        
22 13582 เด็กหญิงวชิรญาณ์ อ่องจำปา มัธยม2/1                                        
23 13583 เด็กหญิงวรรณพร นานนท์ มัธยม2/1                                        
24 13584 เด็กหญิงวรัญญา โชคบัณฑิต มัธยม2/1                                        
25 13586 เด็กหญิงสุรัตน์ธิดา เมืองราช มัธยม2/1                                        
26 13612 เด็กหญิงธันยพร สิทธิโคตร มัธยม2/2                                        
27 13614 เด็กหญิงบัวแก้ว เอี่ยมอาษา มัธยม2/2                                        
28 13620 เด็กหญิงพิชยา ข่าทิพย์พาที มัธยม2/2                                        
29 13689 เด็กหญิงจินดาทิพย์ แสนพล มัธยม2/4                                        
30 13805 เด็กหญิงจินดารัตน์ ภิญโญยิ่ง มัธยม2/7                                        
31 13812 เด็กหญิงนิษารัตน์ ขนาดกลาง มัธยม2/7                                        
32 13815 เด็กหญิงปวีณา แสนชาลี มัธยม2/7                                        
33 13819 เด็กหญิงอัญชลิตา พาโนนเขวา มัธยม2/7