ข้อมูลกิจกรรม

ที่ปรึกษา:         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13055 นายนิติพงษ์ กัลป์ชัย มัธยม3/6                                        
2 13172 เด็กชายครรชิต แสงเดือน มัธยม3/6                                        
3 13175 เด็กชายชินวัตร พิมพ์แก้ว มัธยม3/6                                        
4 13176 เด็กชายณัฐพันธ์ ข่าทิพย์พาที มัธยม3/6                                        
5 13180 เด็กชายธรรมนิตย์ ทับทิม มัธยม3/6                                        
6 13184 เด็กชายพุฒิพงศ์ ภูเขียว มัธยม3/6                                        
7 13193 เด็กหญิงชลธาร ชำนาญ มัธยม3/6                                        
8 13194 เด็กหญิงชลธิชา ปานวิเศษ มัธยม3/20                                        
9 13196 เด็กหญิงธิดารัตน์ ทัศษวงษ์ มัธยม3/6                                        
10 13198 นางสาวนิภาภรณ์ แก้วสียา มัธยม3/6                                        
11 13201 เด็กหญิงพรชิตา ผุดผาด มัธยม3/6                                        
12 13205 เด็กหญิงอภิญญา รัตนประทุม มัธยม3/6                                        
13 13207 นางสาวอาทิมา อุดทาคำ มัธยม3/6                                        
14 13221 นางสาวกัญญาภรณ์ สุมี มัธยม3/7                                        
15 13236 เด็กหญิงปรานปริยา ประจันนวล มัธยม3/7                                        
16 13238 เด็กหญิงพวงผกา ถานคร มัธยม3/7                                        
17 13240 เด็กหญิงแพนวรี สิทธิโคตร มัธยม3/7                                        
18 13245 เด็กหญิงศิริภัสสร ป้อมสุวรรณ มัธยม3/7                                        
19 13186 เด็กชายวราพล ภาสดา มัธยม3/6