ข้อมูลกิจกรรม นาฏศิลป์

นาฏศิลป์

ที่ปรึกษา:พรนภา ผาจ้ำ         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13610 เด็กหญิงดารารัตน์ หงษ์เหิน มัธยม1/2                                        
2 13774 เด็กหญิงธิดา สอนทุย มัธยม1/6                                        
3 13808 เด็กหญิงธนิสร ผลประกอบ มัธยม1/7