ข้อมูลกิจกรรม

ที่ปรึกษา:         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13015 เด็กชายชินกร ใจภักดิ์ มัธยม3/7                                        
2 13098 เด็กชายณรงค์กร สิงห์สถิตย์ มัธยม3/4                                        
3 13107 เด็กชายพีรณัย ตลอดไธสง มัธยม3/4                                        
4 13113 นายอธิป ชำนาญ มัธยม3/4                                        
5 13128 เด็กหญิงอนงค์ทิพย์ แดงน้อย มัธยม3/4                                        
6 13130 เด็กหญิงอรทัย พรแสน มัธยม3/4                                        
7 13177 เด็กชายธนภูมิ หนูปี มัธยม3/6                                        
8 13210 เด็กชายชัยภูมิ เหล็กสกุล มัธยม3/3                                        
9 13218 เด็กชายภูรินท์ สมตัว มัธยม3/3                                        
10 13219 เด็กชายสุเมธ ผลสนอง มัธยม3/7                                        
11 13246 เด็กหญิงศุภิสรา ฝอยวารี มัธยม3/7                                        
12 13539 เด็กชายพีระพล ศรีลางค์ มัธยม3/6                                        
13 13653 เด็กหญิงชฎาภา เขจรรักษ์ มัธยม1/3                                        
14 13666 เด็กชายจักรพงษ์ ชำนาญพล มัธยม1/4                                        
15 13667 เด็กชายจักรภัทร อมรวาท มัธยม1/4                                        
16 13672 เด็กชายธนาเทพ ประจันนวล มัธยม1/4                                        
17 13676 เด็กชายปาราเมศ รักษาภักดี มัธยม1/4                                        
18 13679 เด็กชายยุทธนา วรรณจงคำ มัธยม1/4                                        
19 13684 เด็กชายวรวรรต หรั่งมา มัธยม1/10                                        
20 13685 เด็กชายวิกรม พรหมราช มัธยม1/4