ข้อมูลกิจกรรม งานโสตทัศณูปกรณ์และถ่ายภาพ

งานโสตทัศณูปกรณ์และถ่ายภาพ

ที่ปรึกษา:ประสิทธิ์พร นิลสิงห์ขรณ์         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13711 เด็กชายบุลากร มณีวรรณ มัธยม2/5                                        
2 13714 เด็กชายปัญญา ภิญโญพันธ์ มัธยม2/5                                        
3 13745 เด็กชายกฤษณพงษ์ ภิญโญศักดิ์ มัธยม2/6                                        
4 13755 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ชารีรักษ์ มัธยม2/6                                        
5 13756 เด็กชายยุทธกร กลมวงศ์ มัธยม2/6                                        
6 13779 เด็กชายสิทธิชัย ช่างคำ มัธยม2/6                                        
7 13766 เด็กหญิงปิยะภรณ์ ตอนสันเทียะ มัธยม2/6                                        
8 13768 เด็กหญิงขวัญชนก นารีรักษ์ มัธยม2/6                                        
9 13771 เด็กหญิงชุตินันท์ ทองดี มัธยม2/6                                        
10 13773 เด็กหญิงธัญชนก เชาวันดี มัธยม2/6                                        
11 13775 เด็กหญิงธิดารัตน์ ดิษฐเนตร มัธยม2/6                                        
12 13776 เด็กหญิงประภาพรรณ ไพรสิงห์ มัธยม2/6                                        
13 13780 เด็กหญิงสุพรรษา ผลวิลัย มัธยม2/6                                        
14 13782 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุตรแสง มัธยม2/6                                        
15 13879 เด็กชายธนากร โอษฐประไพ มัธยม2/3