ข้อมูลกิจกรรม สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

ที่ปรึกษา:เกษราภรณ์ วันสุทะ         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13063 เด็กหญิงกมลชนก ผ่องสามสวน มัธยม3/3                                        
2 13065 เด็กหญิงกันติยา หัสโรค์ มัธยม3/3                                        
3 13067 เด็กหญิงกุลธิดา ศรีนอก มัธยม3/3                                        
4 13079 เด็กหญิงพวงเพชร กองศรี มัธยม3/3                                        
5 13082 เด็กหญิงมณีรัตน์ ป้อมสุวรรณ์ มัธยม3/3                                        
6 13083 นางสาวมะลิวัลย์ คงแสนคำ มัธยม3/3                                        
7 13085 เด็กหญิงวรดา ชำนาญ มัธยม3/3                                        
8 13089 เด็กหญิงสุพรรนิตา เข็มภูเขียว มัธยม3/3                                        
9 13197 เด็กหญิงนัฐนันท์ คำทุม มัธยม3/6                                        
10 13220 นางสาวกนกวรรณ ชำนาญ มัธยม3/3                                        
11 13241 เด็กหญิงเมธาวดี ภิญโญทรัพย์ มัธยม3/3                                        
12 13549 เด็กชายณัฐวุฒิ มุ่งสมัคร มัธยม1/1                                        
13 13596 เด็กชายภานุมาศ ยอดประทุม มัธยม1/2                                        
14 13599 เด็กชายศิรศักดิ์ สังเกตุ มัธยม1/2                                        
15 13608 เด็กหญิงกุลนัท โนนศรีเมือง มัธยม1/2                                        
16 13671 เด็กชายทนงศักดิ์ โชติชัย มัธยม1/4                                        
17 13674 เด็กชายประกาสิทธิ์ ประโยชน์มี มัธยม1/4                                        
18 13680 เด็กชายรัชพล เติมสมบัติ มัธยม1/4                                        
19 13686 เด็กชายศุภสิทธิ์ แผ่นผา มัธยม1/4                                        
20 13687 เด็กชายอนวรรษ ปวงสุก มัธยม1/4                                        
21 13750 เด็กชายธีรชัย ประจำเมือง มัธยม1/6                                        
22 13752 เด็กชายพิริยะศักดิ์ พัฒนะธีระกุล มัธยม1/6                                        
23 13770 เด็กหญิงจิรัญญา โชคสวัสดิ์ มัธยม1/6                                        
24 13772 เด็กหญิงณริศรา สุขสำราญ มัธยม1/6                                        
25 13777 เด็กหญิงเพียงขวัญ อุปมุง มัธยม1/6