ข้อมูลกิจกรรม ฟุตบอลฟุตซอล

ฟุตบอลฟุตซอล

ที่ปรึกษา:ปรเมศวร์ ฦๅชา         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12972 เด็กชายกิตติพัทธ์ ไพรสิงห์ มัธยม3/1                                        
2 12974 เด็กชายชิษณุพงศ์ แป๊ะกลาง มัธยม3/1                                        
3 12975 เด็กชายฐิติวัฒน์ สมยอ มัธยม3/1                                        
4 12977 เด็กชายเทพสรรค์ พลนิกร มัธยม3/1                                        
5 12979 เด็กชายปกาศิต แดงพรม มัธยม3/1                                        
6 12982 เด็กชายปัณณวิชญ์ โชคบัณฑิต มัธยม3/1                                        
7 12983 เด็กชายพิชิต กริ่งอุทา มัธยม3/1                                        
8 12984 เด็กชายรพีพันธ์ โชคบัณฑิต มัธยม3/1                                        
9 12986 เด็กชายวัฒน์ทพล ชาเสน มัธยม3/1                                        
10 12987 เด็กชายวีรภัทร บุญรอด มัธยม3/1                                        
11 12990 เด็กชายศักดิ์ดา ผาเงิน มัธยม3/1                                        
12 12992 เด็กชายอนุชา นุสีหา มัธยม3/1                                        
13 12993 เด็กชายอภิรักษ์ รัศมีดาว มัธยม3/1                                        
14 12973 นายจักรพรรดิ์ เยี่ยมชัยภูมิ มัธยม3/1                                        
15 13095 เด็กชายเกรียงศักดิ์ กาญจนะภัตน์ มัธยม3/4                                        
16 13101 เด็กชายธีรภัทร คำพันธ์ มัธยม3/4                                        
17 13112 เด็กชายสิรวิชญ์ หมั่นจิตร มัธยม3/4                                        
18 13149 เด็กชายอนุวัฒน์ กุดแสน มัธยม3/5                                        
19 13151 เด็กชายอรรถพล ชาลีวรรณ มัธยม3/5                                        
20 13187 เด็กชายวริทธิ์ เภาดี มัธยม3/6                                        
21 13191 เด็กชายสมพร ชำนาญ มัธยม3/6                                        
22 13639 เด็กชายภัทรวุฒิ สารมโน มัธยม1/3                                        
23 13644 เด็กชายรัชชานนท์ เกตุแสง มัธยม1/3                                        
24 13681 เด็กชายราชภูมิ วารีศรี มัธยม1/4                                        
25 13682 เด็กชายเรืองฤทธิ์ ป้อมสุวรรณ์ มัธยม1/4                                        
26 13683 เด็กชายวรรณพล สีน้อย มัธยม1/4                                        
27 13708 เด็กชายเทวพงษ์ โนนสามารถ มัธยม1/5                                        
28 13761 เด็กชายศักรินทร์ ชำนาญพล มัธยม1/6