ข้อมูลกิจกรรม ไทยบันเทิง

ไทยบันเทิง

ที่ปรึกษา:เสาวรส ชัยราช   วิภา พุทธา      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13047 เด็กหญิงสุภาดา สิงขรเขียว มัธยม3/7                                        
2 13115 เด็กหญิงชลิดา พลเดชา มัธยม3/7                                        
3 13174 เด็กชายจตุรงศ์ เมืองดู่ มัธยม3/6                                        
4 13183 เด็กชายพิศิฏฐ์ ผมเงิน มัธยม3/6                                        
5 13185 เด็กชายวรพล บัวทะลาด มัธยม3/6                                        
6 13192 เด็กชายอนุวัฒน์ พลนิกาย มัธยม3/6                                        
7 13191 เด็กชายสมพร ชำนาญ มัธยม3/6                                        
8 13339 เด็กหญิงนฤมล วรรณ์สุข มัธยม2/2                                        
9 13340 เด็กหญิงปาลิตา ชาลีรักษ์ มัธยม2/2                                        
10 13343 เด็กหญิงวรรณลดา นามราชา มัธยม2/2                                        
11 13345 เด็กหญิงศุภธิดา บุญหรรษา มัธยม2/3                                        
12 13346 เด็กหญิงสโรชา สิทธิโคตร มัธยม2/2                                        
13 13495 เด็กหญิงรวีวรรณ โชคบัณฑิต มัธยม2/3                                        
14 13693 เด็กหญิงญาณิศา กองคำ มัธยม1/4                                        
15 13747 เด็กชายคณาธิป โคตรศรี มัธยม1/6                                        
16 13748 เด็กชายธรากร พิมพ์โนนทอง มัธยม1/6                                        
17 13751 เด็กชายปฏิภาณ ขีณีจันทร์ มัธยม1/6