ข้อมูลกิจกรรม กล่องสารพัดประโยชน์

กล่องสารพัดประโยชน์

ที่ปรึกษา:เสาวรส ชัยราช         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12996 เด็กหญิงชลดา ชาเสน มัธยม3/1                                        
2 13004 เด็กหญิงปาณิสรา แนวโอโล มัธยม3/1                                        
3 13007 เด็กหญิงวราภรณ์ แคนชัยภูมิ มัธยม3/1                                        
4 13010 เด็กหญิงวาสนา ชาติประยูร มัธยม3/1                                        
5 13074 นางสาวนภาศิริ อินทร์เทียม มัธยม3/1                                        
6 13093 เด็กชายกฤษฎา อนันเต่า มัธยม3/4                                        
7 13096 นายจักรพันธุ์ คนองมาก มัธยม3/4                                        
8 13098 เด็กชายณรงค์กร สิงห์สถิตย์ มัธยม3/4                                        
9 13099 เด็กชายณัฐชา รวยสง่า มัธยม3/4                                        
10 13106 เด็กชายปฏิภาณ เจริญธรรม มัธยม3/4                                        
11 13107 เด็กชายพีรณัย ตลอดไธสง มัธยม3/4                                        
12 13108 เด็กชายยศกร ผานิล มัธยม3/4                                        
13 13113 นายอธิป ชำนาญ มัธยม3/4                                        
14 13140 เด็กชายพีรวัฒน์ แก้วสีแดง มัธยม3/5                                        
15 13145 เด็กชายสิทธิชัย อิ่มเพิ่มสุข มัธยม3/5